Přehled přijatých usnesení z 3. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 7.2.2023

Přílohy
Převod finančních prostředků v rámci fondů ZŠ Špitálská
Vrácení části státního příspěvku na výkon pěstounské péče
Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu za rok 2022
Úprava rozpočtu investic v období rozpočtového provizoria
Navýšení rozpočtu v období rozpočtového provizoria na úhradu výdajů za ubytování občanů Ukrajiny
Přijetí finančního daru od společnosti CENTRAL GROUP 49.investiční s.r.o.
Uzavření Smlouvy o nájmu NJ č. 967/103 v domě č.p. 967,968, ul. Sokolovská č.o. 187,189, Praha 9, k.ú. Libeň, mezi MČ Praha 9 a společností HUKA s.r.o., IČO: 09062319
Změna smlouvy č. 2022/OSM/0066/ONAN o nájmu části nebytové jednotky č. 971/107 v budově č.p. 971,97, ulice Sokolovská č.o. 193,195, k.ú. Libeň ze dne 10.05.2022 mezi MČ Praha 9 a organizací Neposeda z.ú., IČO: 69793298, označenou jako Dodatek č.2
Podání výpovědi smlouvy o nájmu nebytové jednotky v objektu čp. 856, ulice Lovosická, Praha 9, č. NAN/OSM/296/2011 ze dne 8.8.2011
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 628/179, 628/176, 628/164, 628/166, 628/217, 628/156, 628/157, 628/154, 628/160, 628/153, 628/150, 628/151, 628/143, 628/329, 628/152, 628/177, 628/180, 628/149, 628/218, 1196/12, 628/219, 1196/13, 628/220, 1196/14, 628/221, 628/215, 628/213, 628/212, 628/214, 628/216, 628/163, 1196/5 v k.ú. Prosek a parc.č. 486/1, 496/87, 496/90 v k.ú. Střížkov v rámci akce "PA_INS_FTTH_CZ_2480_14921_Praha_Prosek_2_etapa2 V, k.ú. Prosek a Střížkov" pro spol. T-Mobile Czech Republic, a.s.
Souhlas s umístěním sídla společnosti MUDr. VOSLÁŘOVÁ JANA s.r.o., IČO: 04779746, na adrese Lovosická 440/40, Praha 9
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci akce "Praha 9, Střížkov, Teplická 264, navýšení příkonu kNN" k pozemku parc.č. 496/90 v k.ú. Střížkov mezi MČ Praha 9 a společností PREdistribuce, a.s.
Uzavření NS k bytu s xxx a prodloužení nájmu bytové jednotky/bytu s xxxxx
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k bezúplatnému převodu pozemku parc.č. 500/42 v k.ú. Střížkov ve vlastnictví ČR (příslušnost hospodařit s majetkem státu ÚZSVM) do vlastnictví HMP
Změna Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 9
Zpráva o provedené kontrole plnění úkolů z usnesení RMČ P9 v průběhu r. 2022
Povolení splátek dluhu manželům xxxxx
Schválení změny přílohy č. 1 ke smlouvě s dodavatelem Montservis Praha, a.s.
Svolání 1. zasedání ZMČ Praha 9, vč. návrhu pořadu zasedání