Přehled přijatých usnesení z 3. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 6.2.2024

Přílohy
Vrácení nedočerpané části dotace poskytnuté MČ Praha 9 na projekt Podpora integrace cizinců v roce 2023
Vrácení nedočerpané části dotace poskytnuté MČ Praha 9 na Program podpory ukrajinských uprchlíků a sociální soudržnosti na území hl.m.Prahy na rok 2023
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2024 o účelovou dotaci na Posílení podpory rodin s dětmi na P9
Navýšení rozpočtu v období rozpočtového provizoria na úhradu výdajů za ubytování občanů Ukrajiny
Uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru - kanceláře č.1.3., o výměře 19,4 m2, ul. Jablonecká č.o. 322, v k.ú. Střížkov, Praha 9, mezi MČ Praha 9 a společností KORDEX spol. s r.o., IČO: 24661058
Uzavření Smlouvy o nájmu nebytového prostoru v domě č.p. 583, ul. Novovysočanská č.o. 27, Praha 9, k.ú. Vysočany, mezi MČ Praha 9 a Pavlem Ryšavým, IČO: 73978370
Souhlas s podnájmem části předmětu nájmu, a to budovy bez č.p./č.ev., která je součástí pozemku parc. č. 1640/6, dle Smlouvy o nájmu č. NAN/OSM/0394/2013 uzavřené dne 12.08.2013 mezi společností Hortus správa zeleně s.r.o., IČO: 60486791 a MČ Praha 9, IČO: 00063894
Revokace usnesení č. Us RMČ 636/23 - změna minimální nabídkové ceny u bytové jednotky ve výběrovém řízení
Uzavření nájemních smluv k bytovým jednotkám na základě výsledků VŘ
Změna smlouvy č. 2023/OSM/0225/ONAP ze dne 25.10.2023, označenou jako Dodatek č. 1 s xxxx
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke směně pozemků v k.ú. Hrdlořezy ve vlastnictví společnosti AUTO JAROV s.r.o. za pozemky v k.ú. Hrdlořezy ve vlastnictví hl.m. Prahy
Změna smluv o nájmu nebytových jednotek v k.ú. Prosek a Střížkov
Schválení stanoviska ke vstupu na pozemky parc.č. 368, 369/3, 376/3 a 376/19 v k.ú. Vysočany za účelem umístění optického kabelu v rámci akce "1180383 – Praha 9, Freyova, náměstí OSN (obnova)" pro spol. Quantcom, a.s.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 1932/2 v k.ú. Vysočany v rámci akce "DOMOV SENIORŮ VYSOČANY, DEMOLICE STÁVAJÍCÍ BUDOVY VE VNITROBLOKU" pro spol. PIXABELLY BASSOVA s.r.o.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 643/26 a 643/29 v k.ú. Prosek pro společnost T- Mobile Czech Republic a.s.
Vydání souhlasného stanoviska k umístění staveniště na pozemcích parc. č. 628/211, 628/217 a 1196/10 v k.ú. Prosek za účelem revitalizace objektu Veltruská 603/14 Praha 9 Prosek: 24661058
Změna smlouvy č. 2023/OSM/0242/ONAN o nájmu nebytové jednotky č. 1017/101 v budově č.p. 1017, ulice Sokolovská č.o. 252, k.ú. Libeň, ze dne 29.11.2023 mezi MČ Praha 9 a Hong Hanh Hoang, IČO: 06127673, označenou jako Dodatek č.1
Změna Příkazní a nájemní smlouvy č. 2022/OSM/0284/ONAP ze dne 29.12.2022 uzavřené se spol. IP4life s.r.o., IČO: 03404412, označená jako Dodatek č. 1
Vydání souhlasného stanoviska ke stavbě "Zateplení štítových stěn panelového domu Harrachovská 327/8, Praha 9 Střížkov" dle dokumentace pro stavební povolení z 9/2023 zpracované xxx
Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům parc.č. 2510/2 a parc.č. 2511/1 v k.ú. Hloubětín mezi MČ Praha 9 a spol. T-Mobile Czech Republic a.s.
Schválení stanoviska k záměru propachtování pozemků v k.ú. Vysočany ve vlastnictví hl.m. Prahy
Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého mateřskými školami dle příloh č. 2 – 9
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad akcí "Cena za architekturu a památkovou péči hl.m. Prahy Opera Pragensia 2024", která se koná dne 7. října 2024 v prostorách České národní banky
Schválení připojení se k projektu MHMP v rámci Programu umění pro město pod názvem "Program 2 % pro umění" - Madonino tajemství
Informační zpráva o činnosti Rady Městské části Praha 9 v průběhu II. pol. 2023
Zpráva o plnění usnesení ZMČ P9 ke dni 5.3.2024
Svolání 5. zasedání ZMČ Praha 9, vč. návrhu pořadu zasedání