Přehled přijatých usnesení z 23. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 17.12.2019

Přílohy

Navýšení rozpočtu výdajů Odboru vnitřní správy

Úprava rozpočtu v rámci akce Odboru správy majetku - Výstavba parkovacího domu Prosek

Úprava rozpočtu v rámci účelových dotací ZŠ a MŠ Na Balabence

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o účelovou neinvestiční dotaci v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 a převod ocenění Evropská jazyková cena Label 2019 MŠ Kytlická

Navýšení rozpočtu Městské části Praha 9 roku 2019 o podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období od 1.6.2019 do 30.11.2019

Navýšení rozpočtu Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy a navýšení rozpočtu HČ

Schválení metodického pokynu pro odpisování majetku pro MČ P9 a pro příspěvkové org.

Schválení odpisových plánů mateřských a základních škol zřízených MČ Praha 9

Poskytnutí příspěvku školám na odpisy majetku

Nařízení odvodů části investičních zdrojů příspěvkových organizací do rozpočtu MČ P9

Úprava finančního plánu – hospodářské činnosti na r. 2019

Povolení splátek dluhu a prodloužení nájmu bytu

Uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě se spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Uzavření nájemní smlouvy k bytu, prodloužení nájmu bytu

Odstoupení MČ Praha 9 od Smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky uzavřené v rámci prodeje bytových jednotek oprávněným nájemcům

Výběr nejvhodnější nabídky na akci "Sportovní areál Podviní - letní zázemí"

Přistoupení MČ Praha 9 jako vedlejšího účastníka na straně žalovaného HMP a udělení plné moci k zastupování MČ Praha 9 ve sporu týkajícího se pozemků v k.ú. Vysočany

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji pozemků parc. č. 549/2 a parc. č. 1160/2, oba v k.ú. Prosek, ve vlastnictví hl.m. Prahy Společenství vlastníků Nad Krocínkou 375-376

Zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku parc.č. 516/21 v k.ú. Střížkov ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Úprava podmínek pronájmu parkovacích stání v 3. NP (nekrytá část) v Parkovacím domě Prosek

Podání odvolání ve věci žaloby na přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu

Uzavření dodatku č.3 k nájemní smlouvě se společností T-Mobile Czech Republic a.s.

Uzavření dohody o skončení nájmu nebytových prostor Jablonecká 322/72, Praha 9 s firmou TOMMI-holding, spol. s r.o., IČ: 45280355, ke dni 31.12.2019

Uzavření smlouvy o nájmu nebytové jednotky - garáže v objektu čp. 856, ulice Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek

Prodloužení funkčního období ředitelek ZŠ Špitálská, MŠ Kytlická a MŠ Litvínovská 490

Zpráva o provedené finanční kontrole v Mateřské škole Pod Krocínkou, Praha 9

Souhlas se zařazením žadatelů k budoucímu uzavření nájemních smluv na užívání uvolněných bytů zvláštního určení v DPS

PETICE "proti hluku a dlouhodobému narušování pořádku v okolí obchodu Potraviny Večerka, Bohušovická 6, Praha 9 - Prosek a celkově uvnitř vnitrobloku na adrese Vysočanská 546-555"

Uzavření Dohody o narovnání mezi MČ Praha 9 a Společenství vlastníků jednotek Sokolovská 971 a 972 v Praze 9

Poskytnutí věcného daru Obvodnímu ředitelství Policie ČR Praha III

Poskytnutí věcného daru hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy

Poskytnutí věcného daru sboru dobrovolných hasičů Miškovice

Poskytnutí věcného daru Městské policii hl. m. Prahy

Schválení nové verze Informační koncepce ÚMČ Praha 9 verze 3.0 s platností 5 let

Udělení plné moci

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k projektu "Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Rokytky" v k.ú. Libeň a v k.ú. Vysočany. Pořizovatelem studie je MHMP, zpracovatelem je spol. VRD+Šindlar, zastoupená Vodohospodářským rozvojem a výstavbou a.s.

Úprava podmínek připojení MČ Praha 9 k celoměstskému parkovacímu systému - ZPS