Přehled přijatých usnesení z 23. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 17.12.2018

Přílohy

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2018 o náhrady škod

Vrácení části dotace přijaté v roce 2017 na realizaci projektu Nástavba L490

Smlouva o zprovoznění a zajištění podpory provozu počítačového systému GINIS MC09

Změna rozpočtu MČ Praha 9 roku 2018 v přijaté účelové dotaci na projekt AgriGo4Cities

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2018 o investiční dotaci na akci Parkoviště Jiřetínská

Úprava rozpočtu v rámci investičních akcí - budova Polikliniky Prosek

Rozpočtové opatření v rámci rozpočtu Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2018 o účelovou dotaci na projekt AgriGo4Cities

Rozpočtové opatření v rámci rozpočtu Odboru výstavby a územního rozvoje

Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostorů - nebytové jednotky č. 561/102 v 1. NP domu čp. 561, ulice Vysočanská č. or. 63, Praha 9, k.ú. Prosek

Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostorů - nebytové jednotky č. 569/101 v 1. NP domu čp. 569, ulice Vysočanská č. or. 47, Praha 9, k.ú. Prosek

Uzavření dohody o splátkách dluhu na nájmu a službách s nájemcem NP Vysočanská 551/75, Praha 9

Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 500/37 v k.ú. Střížkov, se společností CUKABO, s.r.o.

Bezúplatné převedení majetku z evidence OSM do evidence základních škol MČ Praha 9 - ZŠ Novoborská

Bezúplatné převedení majetku z evidence OSM do evidence základních škol zřízených MČ Praha 9 - ZŠ Špitálská

Bezúplatné převedení majetku z evidence OSM do evidence základních škol MČ Praha 9 - ZŠ a MŠ Na Balabence

Schválení změny Příkazní smlouvy č. 2017/OSM/0423/DPRK, Mandátní smlouvy č. MAN/OSM/292/2008 ve znění Dodatku č. 1 a Mandátní smlouvy č. MAN/OSM/293/2008 ve znění Dodatku č. 1 s TOMMI holding s.r.o.

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Poštovská č.p. 460-462, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě U Vysočanského pivovaru č.p. 459/17, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Poštovská č.p. 807/11, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Na Břehu 699, k.ú. Vysočany, Praha 9

Výběr nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky "Základní škola U Elektry - projektová dokumentace"

Uzavření smlouvy na pronájem pozemku v k.ú. Libeň se společností PREdistribuce, a.s.

Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci akce "Praha 9 - Hloubětín, Kejřův park III., K Náhonu" v k.ú. Hloubětín mezi MČ Praha 9 a společností PREdistribuce a.s.

Informace o splnění podmínek a uzavření změny smlouvy

Podání výpovědi ze smlouvy o nájmu č. 223/2001 ze dne 13.4.2001 na pronájem nebytových prostorů v domě Vysočanská 555/67 v Praze 9

Uzavření Dohody o převodu práv a povinností ke stavbě a Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci akce "Praha 9 - Vysočany, ul. U Elektry, nové kNN, I. etapa" na pozemku parc.č. 1813/14 v k.ú. Vysočany mezi MČ Praha 9 a společností PREdistribuce a.s.

Vydání nesouhlasného stanoviska k prodeji, příp. pronájmu pozemku parc.č. 644/16 v k.ú. Prosek

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 1669/1 a parc.č. 3032 vše v k.ú. Vysočany

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Poštovská č.p. 744/9, k.ú. Vysočany, P9

Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci akce "P9, Jablonecká 643/23, rozšíření kNN" v k.ú. Prosek mezi MČ Praha 9 a společností PREdistribuce a.s.

Vydání nesouhlasného stanoviska k prodeji, příp. pronájmu pozemku parc.č. 1123/2 v k.ú. Prosek

Revokace usnesení Rady MČ Praha 9 č. US RMČ 508/18 ze dne 11.9.2018 v rámci akce "Optické připojení v ul. Sousedíkova s Crocodille Poděbradská, Praha 9"

Návrh na výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku "MŠ U Vysočanského pivovaru - nový pavilon F"

Schválení textů dokumentů na realizaci prodeje bytových jednotek v bytovém domě Mlékárenská č.p. 292 v k.ú. Vysočany

Odepsání pohledávek v mateřských školách zřízených MČ Praha 9

Schválení platů ředitelů mateřských a základních škol zřizovaných Městskou částí Praha 9

Výběr nejvhodnější nabídky pro veřejnou zakázku "Inteligentní monitorovací systém - Projekt Praha 9 NUMERI"

Jmenování členů Redakční rady časopisu „Devítka“

Složení komisí Rady MČ Praha 9 pro volební období 2018-2022

Organizační změny v počtu systemizovaných míst ÚMČ P9

Revokace usn. ZMČ P9 č. 104/17 ze dne 12.12.2017 – připojení MČ P9 k celoměstskému parkovacímu systému