Přehled přijatých usnesení z 22. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 3.12.2019

Přílohy

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o účelové dotace na projekty schválené v rámci Operačního programu Praha - pól růstu

Poskytnutí dotace společnosti SUPER PRODUCTION s.r.o. na podporu projektu PRAGUE PRIX 2019

Převod v rámci rozpočtu výdajů Servisu informačních technologií

Převod v rámci rozpočtu výdajů Odboru správy majetku

Navýšení a úprava rozpočtu Odboru školství a evropských fondů a navýšení rozpočtu HČ

Navýšení rozpočtu investic Odboru správy majetku

Navýšení rozpočtu OKMT a navýšení rozpočtu HČ

Udělení výjimky, uzavření nájemní smlouvy k bytu, prodloužení nájmu bytu

Změna Nájemní smlouvy č. 2019/OSM/0227/ONAP ze dne 12.6.2019, uzavřením Dodatku č. 1 mezi MČ Praha 9 a společností TERMONTA PRAHA a.s.,IČO: 47116234

Změna smlouvy o dílo č.2019/OSM/0173/DDIL "Rekonstrukce historické budovy U Brabců" ze dne 10. 6. 2019, uzavřením dodatku č. 1 mezi ÚMČ Praha 9 a firmou PP, a.s.

Individuální stanovení kupní ceny bytu

Podání výpovědi z nájmu bytu

Účetní odpis nedobytné pohledávky za bývalým nájemcem NP - spol. EURECA SHOPS s.r.o.

Povolení splátek dluhu, uzavření nové nájemní smlouvy zpětvzetí žaloby na vyklizení bytu, uzavření smlouvy o ubytování

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 628/177 v k.ú. Prosek v rámci akce "Plynová kotelna pro vytápění a ohřev TV" pro Společenství vlastníků jednotek Vysočanská 573-574, Praha 9, zast. spol. TO SYSTEM s.r.o.

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 96/2 a parc.č. 97/2 vše v k.ú. Vysočany v rámci akce "LIDL Rokytka - stavební úpravy a přístavba objektu Sokolovská 202" pro spol. LIDL Česká republika v.o.s., zast. spol. Foster Facility a.s

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému převodu parc. č. 392/28 k.ú. Prosek o výměře 13 m2 ve vlastnictví HMP za účelem scelení pozemků pod stavbou ve vlastnictví žadatelů

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 158/5, části pozemku parc. č. 1940 a pozemku parc. č. 1941/5, všechny v k.ú. Vysočany, ve vlastnictví hl.m. Prahy společnosti Česká inspekce životního prostředí

Finanční vypořádání přijatých plateb nájemného se spoluvlastníky pozemků v k.ú. Vysočany

Uzavření smlouvy o nájmu NJ 357/101 v 1. NP domu čp. 357, ulice Jablonecká č. or. 27, Praha 9, k.ú. Střížkov, se spolkem RESYS - záchranná služba

Výběr nejvhodnější nabídky na akci "Parkovací dům u Polikliniky Prosek - technická vybavenost"

Výběr nejvhodnější nabídky na akci "Využití srážkových vod - střechy Poliklinika Etapa I"

Stanovení platů ředitelů MŠ a ZŠ zřizovaných MČ Praha 9 od 1.1.2020

Odměny ředitelů škol zřízených Městskou částí Praha 9 za II. pol. šk. roku 2018/2019

Přerozdělení úkolů z přijatých usnesení 7.zasedání ZMČ P9, konaného dne 19.11.2019

Zrušení usnesení Rady Městské části Praha 9, č. Us RMČ 355/19 ze dne 11.06.2019, k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 600/4; 600/13; 600/14; 600/19; 600/23; 600/24; 600/66; 600/333; 600/335; 600/345; 600/346; 600/347; 600/348; 600/349; 600/351; 600/354; 600/355; 600/356, vše v katastrálním území Letňany Praha 18, při ulici Lovosická

Změna směrnice pro používání sociálního fondu Polikliniky Prosek, a.s.

Stanovení odměn statutárních orgánů společností Garáže Lovosická s.r.o., Hortus správa zeleně s.r.o. a Poliklinika Prosek a.s. za uplynulé období

Zrušení usnesení č. 304/19 ze dne 28.5.2019. Uzavření smlouvy o výpůjčce za účelem umístění zařízení v rámci projektu NUMERI se společenstvím vlastníků jednotek domu Jablonecká 715/9

Uzavření smlouvy o výpůjčce za účelem umístění zařízení v rámci projektu MKDS P9

Uzavření Smlouvy o dílo s dodavatelem OKNA SCH s.r.o. na výměnu oken v 1. patře ve staré budově Úřadu MČ Praha 9

Úprava rozpočtu investic

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o účelovou neinvestiční dotaci v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o účelovou neinvestiční dotaci v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II