Přehled přijatých usnesení z 22. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 19.12.2023

Přílohy
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Odboru správy majetku
Úprava rozpočtu výdajů Servisu informačních technologií
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2023 o navýšení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2023 o účelovou dotaci na výdaje na pomoc občanům Ukrajiny
Zvýšení rozpočtu Městské části Praha 9 roku 2023 o podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období od 1.6.2023 do 30.11.2023
Vrácení nedočerpaných dotací - finanční vypořádání projektů z Operačního programu Praha . pól růstu
Schválení úpravy odpisových plánů ZŠ Litvínovská 600 a MŠ U Nové školy pro rok 2023
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Odboru životního prostředí
Úprava rozpočtu běžných výdajů Personálního servisu
ZŠ Novoborská - rekonstrukce šaten - změna stavby před dokončením - dodatek č. 1

Změna Nájemní smlouvy na pozemek č. SML/FP/NAJM/2005-01, č.j. 4015/2005/VP ze dne 22.11.2005, označená jako Dodatek č. 1 na pronájem části pozemku parc.č. 509/1 v k.ú. Střížkov, mezi MČ Praha 9 a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Letňany III, IČO: 67798578
Schválení stanoviska ke vstupu na pozemek parc.č. 1926/2 v k.ú. Vysočany za účelem stavebního záboru pro demolici a výstavby The English College in Prague pro The English College in Prague - Anglické gymnázium, o.p.s.
Uzavření změny smlouvy - dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu s xxx
Nevyhovění námitkám xxx proti výpovědi z nájmu bytu
Uzavření změny smlouvy - dodatku č. 1 ke Smlouvě o dočasném užívání s xxx
Odpis nevymahatelných pohledávek
Uzavření Smlouvy o zřízení věcných břemen k pozemkům parc.č. 644/6 a 644/93 v k.ú. Prosek mezi společností PROSEK Development k.s., státním podnikem Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. a MČ Praha 9
Změna Smlouvy č. 2017/OSM/0082/OVYP o výpůjčce pozemku parc.č. 436/11, jehož součástí je stavba č.p. 986, v k.ú. Vysočany, ze dne 20.02.2017, mezi MČ Praha 9, IČO: 00063894 a spolek “SK Praga Vysočany, z.s.“, IČO: 26576589, se sídlem Sokolovská 986/304a, Vysočany, 190 00 P9, označenou jako Dodatek č. 3
Změna smlouvy č. 2023/OSM/0114/ONAN o nájmu nebytových jednotek č. 272/101 a 272/102 v budově č.p. 272, ulice U Harfy č.o. 6, k.ú. Vysočany, ze dne 05.06.2023 mezi MČ Praha 9 a ústavem Neposeda, z.ú., IČO:69793298, označenou jako Dodatek č.1
Změna smluv o nájmu nebytových jednotek/prostor v k.ú. Libeň a k.ú. Vysočany
Výběr dodavatele na veřejnou zakázku - koncesi malého rozsahu "Provozování dětské skupiny v lokalitě Nová Harfa"
Uzavření smlouvy o ubytování s xxx
Uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce s xxx – ze sociálně-zdravotního hlediska
Prodloužení nájmu bytu/bytové jednotky se xxx
Vydání nesouhlasného stanoviska k prodeji, případně pronájmu části pozemku parc. č. 1157/75 v k.ú. Vysočany
Změna smlouvy č. NAP/OSM/84/2008 ze dne 31.3.2008,ve znění pozdějších dodatků č.1-4, označenou jako Dodatek č.5 a schválení souhlasu MČ Praha 9 jako vykonavatele práv vlastníka k pozemku parc.č. 644/7,k.ú. Prosek s dočasnou stavbou pro reklamu ve vlastnictví společnosti euroAWK s.r.o., IČO:24196819
Změna Smlouvy o výpůjčce a užívání věci č. 2020/OSM/0223/DVYP ze dne 30.10.2020 na část pozemku parc. č. 1808/1 v k.ú. Vysočany, mezi MČ Praha 9 a společností KALOS spol. s.r.o.,IČO:26744309, označenou jako Dodatek č. 1
Změna Smlouvy č. 2022/OSM/0189/DINO o spolupráci při zajištění ubytování válečných uprchlíků ze dne 07.09.2022 mezi MČ Praha 9, IČO: 00063894 a společností Devátá rozvojová a.s., se sídlem Jablonecká 322/70, Praha 9, IČO: 27944603, označenou jako Dodatek č.1
Odstoupení od Smlouvy o realizaci půdní vestavby a smlouvy o smlouvě budoucí č.4/04 ze dne 26.04.2004 a Smlouvy o realizaci půdní vestavby a smlouvy o smlouvě budoucí č. 5/04 ze dne 26.04.2004 ve znění jejich Dodatku č.5 ze dne 03.06.2010
Zrušení detašovaného pracoviště ZŠ Novoborské v ul. Sousedíkově 1044/8, Praha 9 k 31. 8. 2024
Stanovisko obce k zápisu Základní umělecké školy Karla XXIV s.r.o. IČO:197 59 924 do školského rejstříku MŠMT s účinností od 1. 9. 2024
Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a za zájmové vzdělávání ve školních družinách základních škol pro školní rok 2023-2024
Jmenování Ing. Stanislava Gollera do funkce vedoucího Odboru správy majetku
Jmenování Mgr. Petra Štěpánka, CSc. do funkce vedoucího Odboru školství ÚMČ P9
Schválení Podpisového a kompetenčního řádu MČ Praha 9 a ÚMČ Praha 9
Petice - za zrušení výstavby bytového domu v ul. Bohušovická od BD Bohušovická 543, SVJ Bílinská č.p. 493-499, 501-504, SVJ Bílinská 506
Přerozdělení úkolů z usnesení 4. zasedání ZMČ P9, konaného dne 5.12.2023
Schválení Dohody o ukončení "Smlouvy o spolupráci, o právu umístění FVE za účelem jejího provozu, o uzavření budoucí smlouvy o dodávce elektřiny přímým vedením a kupní smlouvy
Návrh na udělení souhlasu MČ P9 Poliklinice PRosek a.s. k podání žádosti o dotaci z NPO č. 43
Schválení Smlouvy o umístění a připojení vánočních dekorů na zařízení veřejného osvětlení ve vlastnictví hlavního města Prahy
Schválení Dohody o spolupráci při údržbě zeleně na vypůjčených pozemcích
Navýšení a úprava rozpočtu investic Odboru životního prostředí