Přehled přijatých usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 4.12.2023

Přílohy
Schválení upravených odpisových plánů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 9 - ZŠ Špitálská, MŠ U Vysočanského pivovaru a MŠ Novoborská
Zapojení přijatých plateb do rozpočtu výdajů MČ Praha 9
Navýšení rozpočtu investic Odboru správy majetku na zřízení kamerového bodu na objektu ZŠ Špitálská
Převod mezi bankovními účty Městské části Praha 9
Příspěvky školám na pořízení licencí EES pro produkty spol. Microsoft
Poskytnutí slevy z nájmu bytu xxx
Návrh na změnu Smlouvy o nájmu č. 2017/OSM/0019/ONAN ze dne 30.12.2016 mezi MČ Praha, IČO: 00063894 a JUDr. Jiřím Bulvasem, soudním exekutorem, IČO: 7207820
Uzavření dohody o uznání a o splátkách dluhu na nezaplaceném nájemném a službách spojených s nájmem nebytové jednotky č. 567/603, ul. na Břehu 567/7, Praha 9, s Danielem Preisem, IČO: 45746184
Uzavření dohody o skončení nájmu nebytové jednotky č. 566/101 v budově čp. 566, ul. Vysočanská č.o. 53, k.ú. Prosek, Praha 9, založeného smlouvou o nájmu č. NAN/OSM/464/2009 ze dne 25.11.2009, mezi MČ Praha, IČO: 00063894 a Květoslavou Chrastilovou, IČO: 42490278
Souhlas s umístěním sídla zakládané společnosti FA consulting s.r.o., na adrese U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Střížkov mezi společností PREdistribuce, a.s. a MČ Praha 9
Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 480/16 v k.ú. Vysočany mezi MČ Praha 9 a spol. Neocity O2, s.r.o.
Změna smlouvy č. 2019/OSM/0071/OINO ze dne 28.3.2019, označenou jako Dodatek č. 1 se spol. Garáže Lovosická s.r.o., IČO: 2716956
Změna smlouvy č. 2019/OSM/0072/OINO ze dne 28.3.2019, označenou jako Dodatek č. 1 se spol. Garáže Lovosická s.r.o., IČO: 27169561
Změna Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o správě č. OINO/KST/0006/2014 ze dne 25.2.2014, ve znění Dodatku č. 1, označenou jako Dodatek č. 2 se spol. Neocity O2, s.r.o. IČO: 08088438
Uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce s xxxxx
Podání žaloby na vyklizení a odevzdání bytové jednotky na xxx a udělení plné moci Mgr. Františku Steidlovi
Uzavření Smlouvy o nájmu nebytové jednotky - garáže č. 856/415 v domě č.p. 856, ulice Lovosická, Praha 9, k.ú. Prosek
Novovysočanská 862 – Ústav SS – DPS – výměna výtahu
ZŠ a MŠ U Elektry - připojení objektu na PMS
Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého Základní školou Špitálská
Zpráva o vyřizování stížností, podnětů a petic za III. čtvrtletí 2023
Vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku
Prodloužení nájmu bytu s xxx