Přehled přijatých usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 14.12.2020

Přílohy
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Servisu informačních technologií
Navýšení rozpočtu kapitoly Kultura v hlavní činnosti a navýšení a úprava rozpočtu hospodářské činnosti
Úprava rozpočtu pořízení termokamer - opatření proti onemocnění COVID 19
Zrušení usnesení Us RMČ 505/20 ze dne 30.9.2020
Zrušení usnesení Us RMČ 504/20 ze dne 30.9.2020
Změna charakteru a účelu dotace na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru
Převod z rezervního do investičního fondu MŠ Kytlická
Přijetí finančního daru od společnosti Zelené město 3, s.r.o.
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o účelovou dotaci na akci EU-Strategické plánování rozvoje MČ P9
Převod z rezervního do investičního fondu ZŠ a MŠ Na Balabence
Navýšení příspěvku na provoz MŠ Veltruská
Navýšení a úprava rozpočtu výdajů Odboru školství a evropských fondů
Vydání souhlasu s postoupením Smlouvy o nájmu č. 0038/92-OOS, ve znění dodatků č. 1 - 9, na pronájem NJ č.567/604 v domě čp. 567, Na Břehu 9, Praha 9 a uzavření Dodatku č.10 mezi MČ Praha 9 a INGOTVISION s.r.o., IČO 09643745
Podání žaloby na úhradu dluhu a udělení plné moci k této žalobě
Povolení splátek dluhu a prodloužení nájmu bytu
Prodloužení nájmu bytů
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 640/30 v k.ú. Prosek a parc.č. 845/1 v k.ú. Střížkov v rámci akce "FTTx9_A_Prosek_III_PRPRO1_kabelovod_UR" pro spol. CETIN a.s., zast. spol. Vegacom a.s.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 20/4 v k.ú. Hloubětín v rámci akce "Úprava SSZ 9.223 - Průmyslová - Poděbradská - Kbelská" pro spol. CENTRAL GROUP 33. investiční s.r.o.
Uzavření Dohody o narovnání mezi MČ Praha 9 a Společenstvím vlastníků jednotek Vysočanská 546-547, Praha 9
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k pronájmu části pozemku parc.č. 278/2 o výměře cca 65 m2 v k.ú. Vysočany, ve vlastnictví hl.m. Prahy, Krajskému ředitelství policie hl.m. Prahy
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k žádosti o směnu pozemků, a to části pozemku parc.č. xxx o výměře cca 1 m2 a části pozemku parc. č. xxx o výměře cca 16 m2 oba v k.ú. Střížkov ve společném jmění manželů xxxxx za část pozemku parc.č. xxx o výměře cca 39 m2 v k.ú. Střížkov ve vlastnictví HMP
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 628/148, 628/163, 628/164 a parc.č. 628/177 vše v k.ú. Prosek v rámci akce "FTTx0_A_Prosek_PRPRO2_kabelovod_UR" pro spol. CETIN a.s., zast. spol. Vegacom a.s.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 1992/1 v k.ú. Vysočany v rámci akce "Odstranění objektů v areálu Pod Harfou 9" pro spol. FINEP Harfa k.s., zast. spol. FINEP CZ, a.s.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky v k.ú. Prosek v rámci akce "Rozšíření sítě UPC Česká republika, s.r.o. v lokalitě Prosek Valečovská, Praha 9 - Prosek" pro spol. Vodafone Czech Republic, a.s., zast. spol. Fortel s.r.o.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č.xxx a parc.č. xxxx v k.ú. Hrdlořezy
Svěření pozemku v k.ú. Libeň z vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ P9
Podání výpovědi z nájmu bytu s tříměsíční výpovědní dobou
Připomínky k návrhu změny OZV č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví Státu hl. m. Prahy, v souvislosti s novým zákonem o odpadech
Schválení návrhu organizace Proxima Sociale o. p. s. na oživení programu legálních ploch určených pro grafity
Uzavření smlouvy o poskytování služeb spojených se správou a údržbou rekreačního zařízení Farka - Sepekov 65
Vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku
Uzavření pachtovní smlouvy se společností GVM-elements s.r.o., IČO: 03103391
Schválení Smlouvy o umístění a připojení vánočních dekorů na zařízeních veřejného osvětlení ve vlastnictví hlavního města Prahy
Schválení připojení se k projektu MHMP "Program Umění pro město"- Fontána Vysočany
Schválení připojení se k projektu MHMP "Program Umění pro město"- Memento Ivana Hlinky
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 1650/1, 1650/2, 1650/6, 1655/1, 1655/2, 1655/3, 1655/4, 1655/5, 1656, 1657, vše v katastrálním území Hloubětín, Praha 9, při ulici Poděbradská
Úplatné nabytí části pozemku parc.č. 515/2 v k.ú. Střížkov do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9
Hodnocení kvalifikace uchazečů na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Novostavba objektu základní a mateřské školy v lokalitě U Elektry - opakované řízení"
Revokace usnesení č. Us RMČ 638/20 ze dne 1.12.2020 odejmutí pozemků v k.ú. Střížkov ve vlastnictví hlavního města Prahy ze správy MČ Praha 9
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 1813/3, 1813/5, 1813/6, 1813/13, 1813/14,1813/17, 1813/18, 1811/3, vše v katastrálním území Vysočany, Praha 9, při ulici Poděbradská a U Elektry
Schválení přijetí věcného daru Základní školou Novoborská
Návrh na podání žádosti o dotaci z programu "Regionální sportovní infastruktury"
Udělení plné moci Mgr. Františku Steidlovi ve věci přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu
Úprava rozpočtu v rámci investic Odboru životního prostředí
Informace o přípravě realizace stavby ZŠ v lokalitě U Elektry
Přijetí nepeněžitého daru - vlastnického práva k encyklopedii Zvíře od společnosti Euro Queen a.s.