Přehled přijatých usnesení z 20. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 5.11.2019

Přílohy

Rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za 1.- 3. čtvrtletí 2019

Rozpočtové provizorium finančního hospodaření MČ Praha 9 v 1. čtvrtletí 2020

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o účelovou neinvestiční dotaci v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II

Vyhlášení dotačních programů pro rok 2020

Úprava a navýšení rozpočtu výdajů Odboru správy majetku

Převod v rámci rozpočtu výdajů Servisu informačních technologií

Navýšení rozpočtu výdajů Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy

Úprava rozpočtu v rámci investic Odboru školství a evropských fondů

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Letňanská č.p. 329, 330, 341, k.ú. Prosek, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Pod Strojírnami 771, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Poštovská č.p. 807/11, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Poštovská č.p. 744/9, k.ú. Vysočany, P9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Kurta Konráda 567, k.ú. Libeň, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Freyova 264, k.ú. Vysočany, P 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Drahobejlova 953, k.ú. Libeň, P9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Kolbenova 650, k.ú. Vysočany, P9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě U Vysočanského pivovaru č.p. 459/17, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.554/69 - č.p.555/67, k.ú. Prosek, P9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.552/73 - č.p.553/71, k.ú. Prosek, P9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.550/77 - č.p.551/75, k.ú. Prosek, P9

Prodej pozemku parc.č. 1627/2 v k.ú. Hloubětín

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 1640/3, 1640/13, 1641/2, 1641/4, 1644, 2035/2 a 2069, vše v k.ú. Vysočany v rámci akce "Revitalizace území bývalých pekáren Odkolek, Praha 9 – Vysočany" pro spol. Rezident Park 1 s.r.o., zast. spol. URBIA, s.r.o.

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 615/11 a parc.č. 1373 v k.ú. Prosek v rámci akce "Napájecí stanice č. 10 – vybudování nových napájecích bodů pro elektromobily – Praha 9 – ul. Pískovcová, k.ú. Prosek", pro HMP a spol. PREdistribuce, a.s., zast. spol. PRING spol. s r.o., zast. spol. ICE-EXT s.r.o.

Souhlas se zatížením jednotky prodané v rámci privatizace oprávněným nájemcům

Změna Smlouvy o nájmu č. 138/99 ze dne 13.5.1999 uzavřením Dodatku č.7, mezi MČ Praha 9 a spol. U Brázdů s.r.o., IČO:26139162

Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor - nebytové jednotky č. 546/102 v 1. NP domu čp. 546, ulice Vysočanská č. or. 85, Praha 9, k.ú. Prosek

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 118/1 a parc.č. 118/5 v k.ú. Vysočany v rámci akce "RTT Sokolovská - Kolbenova, 2. etapa", pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, zast. spol. METROPROJEKT Praha a.s.

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 118/1 a parc.č. 118/5 v k.ú. Vysočany v rámci akce "RTT Sokolovská - Kolbenova, 2. etapa", pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, zast. spol. METROPROJEKT Praha a.s.

Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostorů - nebytové jednotky ve 2. NP domu čp. 322, ulice Jablonecká č. or. 72, Praha 9, k.ú. Střížkov, se společností Prokop Electronics s.r.o., IČO: 06398219

Odpis dlužného nájemného z bytů

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 1121/25 a parc.č. 1121/56 v k.ú. Prosek v rámci akce "LIDL - Office centrum, Praha 18 - Letňany", pro spol. LIDL Česká republika v.o.s.

Uzavření Smlouvy o výpůjčce pozemku parc.č. 1224/2 v k.ú. Prosek mezi Základní školou a mateřskou školou Basic Praha, o.p.s., IČO:24746819 a MČ Praha

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 1641/2, 1641/3, 1641/4, 1644 a parc.č. 2035/2 vše v k.ú. Vysočany v rámci akce "Rekonstrukce ulice Ke Klíčovu včetně úprav SSZ 9.252 - Jandova - Ke Klíčovu" pro spol. Rezident Park 1 s.r.o., zast. spol. European Transportation Consultancy, s.r.o.

Uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků parc.č. 368, parc.č. 369/3 a parc.č. 370, vše v k.ú. Hrdlořezy

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 1647/2; 1647/3; 1647/4; 1647/5; 1647/6; 1647/7; 1647/10; 1647/13; 1647/14; 1647/15; 1647/16; 1647/19; 1647/36; 1652/6, v katastrálním území Hloubětín, Praha 9, při ulici Poděbradské

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 1709/26; 1718/2, 1718/19, v katastrálním území Hloubětín, Praha 9, při ulici U Elektry

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 1718/5 a 1718/14, v katastrálním území Hloubětín, Praha 9, při ulici U Elektry

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 1720/15; 1720/36; 1720/16; 1720/17; 1720/18, v katastrálním území Hloubětín, Praha 9, při ulici U Elektry

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 1017/1; 1846/13; 1840/1; 1840/13; 1840/12; 1840/11; 1846/7; 1846/4; 1846/5; 1846/9; 1846/1; 1846/10; 1840/20; 1846/6; 1846/8; 1014/1, v katastrálním území Vysočany, Praha 9, při ulici Levobřežní

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc.2433/1, 2433/3, 2433/5, 2433/11, 2434/1, 2435/1, 2436/1, 2437, 2443/1, 2444/1, 2444/3, v katastrálním území Hloubětín, Praha 9, při ulici Českobrodské

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 2116/32; 2116/4; 2116/5; 2116/6; 2116/7, v katastrálním území Vysočany, Praha 9 a 1711/3; 1715/2; 1717/4; 2528/14, v katastrálním území Hloubětín, Praha 9, při ulici U Elektry

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 170, 174, 175, 176/2, 176/10, v katastrálním území Hrdlořezy, Praha 9, při ulici Mezitraťové

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 1207/62; 1207/63; 1207/70; 1207/71 v katastrálním území Vysočany, Praha 9, při ulici Kolbenově

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 1207/93; 1207/94; 1207/95; 1207/96; 1207/97; 1207/98; 1207/104; 1207/105; 1207/106; 1207/107; 1207/109; 1207/111; 1207/182; 1207/183; 1207/187; 1207/193; 1207/206, v katastrálním území Vysočany, Praha 9, při ulici Kolbenově

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 1718/4; 1718/10; 1718/16; 1709/23; 1707/3; 1709/1; 1709/4; 1709/5; 1709/10; 1709/11; 1709/12; 1709/14; 1709/17; 1709/18; 1709/19; 1709/20; 1709/21; 1709/22; 1709/24; 1709/25; 1718/3; 1718/9; 1718/15; 1718/17; 1718/18; 1718/20; 1718/21; 1718/22; 1720/1; 1720/19; 2535/2; 1707/1; 1707/2, v katastrálním území Hloubětín, Praha 9, při ulici U Elektry

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. . 662/3; 662/11; 662/7; 662/1; 662/10; 925/5, v katastrálním území Malešice, Praha 9, při ulici Pod Táborem

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 2096; 2097/1; 2097/7; 3845/1, v katastrálním území Libeň, Praha 9, při ulicích Hejnické a Habartické

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemku č. parc. 1130/1; 1140/1; 1140/21; 1140/42 v katastrálním území Vysočany, Praha 9, při ulici Kolbenově


Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 30/2; 30/4; 30/5; 30/17; 30/21; 30/25; 53; 54; 55/1, v katastrálním území Prosek, Praha 9, při ulici Prosecké

Schválení dodatku ke zřizovacím listinám základních škol zřízených MČ Praha 9

Odměny ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných Městskou částí Praha 9

Seznámení s výsledky uskutečněné kontroly v oblasti činností vykonávaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zpráva o vyřizování stížností, podnětů a petic za III. čtvrtl.2019

Organizační změny v počtu systemizovaných míst Úřadu městské části Praha 9

Schválení Smlouvy o výrobě pořadu a poskytnutí licence

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. DIL/OVS/15/2011 s obchodní společností ENGIE Services a.s.

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Na Břehu 297, k.ú. Vysočany, Praha 9

Prodej nemovitostí v areálu Anglického gymnázia v k.ú. Vysočany