Přehled přijatých usnesení z 20. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 30.10.2018

Přílohy

Navýšení rozpočtu výdajů Servisu informačních technologií

Navýšení rozpočtu výdajů Odboru vnitřní správy

Schválení finanční podpory pro reprezentantky ČR ve sportovním aerobiku - účast na MS ve sportovním aerobiku a fitness týmech 2018 v Leidenu

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2018 o účelovou dotaci na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu PČR a do ZHMP a ZMČ Praha 9 v roce 2018

Navýšení rozpočtu výdajů Odboru výstavby a územního rozvoje

Změna účelu v dotacích poskytnutých mateřským školám

Úprava a navýšení rozpočtu výdajů Odboru správy majetku

Úprava v rámci rozpočtu běžných výdajů Odboru sociálního

Navýšení rozpočtu Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy a navýšení rozpočtu hospodářské činnosti

Navýšení rozpočtu Odboru ekonomického na pořízení analýzy pro migraci dat DDP

Schválení finanční podpory pro Sportovní klub vozíčkářů Praha, z.s.

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k nabytí pozemku parc.č. 437/21 v k.ú. Vysočany ve vlastnictví Dopravního podniku hl. m. Prahy do vlastnictví hl.m. Prahy

Povolení splátek dluhu a prodloužení nájmu

Udělení výjimky ze „Zásad pronajímání bytů MČ Praha 9“ a uzavření nájemní smlouvy k bytu, skončení nájmu bytu

Prodloužení nájmu bytu, uzavření nájemní smlouvy k bytu

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k realizaci stavby "Propojovací schodiště Prosecká vyhlídka", pro společnost TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s

Uzavření smluv o zpracování a ochraně osobních údajů

Úprava finančního plánu vedlejší hospodářské činnosti na rok 2018

Návrh Jednacího řádu ustavujícího zasedání ZMČ P9

Návrh Volebního řádu ZMČ P9

Záměr centralizovaného nákupu elektrické energie pro rok 2020 prostřednictvím komoditní burzy PXE, a.s.

Veřejná zakázka na dodávku služeb - "Kompletní zajištění tiskových a kopírovacích služeb ÚMČ Praha 9"

Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad turnajem Sportovního klubu vozíčkářů Praha, z.s.

Poskytnutí měsíční odměny neuvolněným členům ZMČ P9 a dalších účelových plnění členům ZMČ Praha 9