Přehled přijatých usnesení z 20. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 22.11.2022

Přílohy
Rozpočtové provizorium finančního hospodaření MČ P9 v 1. čtvrtletí 2023
Navýšení rozpočtu kapitálových výdajů Odboru správy majetku
Dodatečné finanční vypořádání dotace na zkoušky odborné způsobilosti za rok 2021
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy
Převod finančních prostředků v rámci rozpočtu výdajů Odboru vnitřní správy
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 628/177, 628/179 a 628/180 k. ú. Prosek mezi společností PREdistribuce, a.s. a MČ Praha 9
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k převodu pozemku parc.č. 1424/4 v k.ú. Hloubětín z vlastnictví Dopravního podniku hl. m. Prahy a.s. do vlastnictví společnosti Metrostav Development a.s.
Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 437/2 v k.ú. Vysočany, se společností Property Sokolovská, s.r.o., IČO:0363 3039
Vydání souhlasného stanoviska ke stavbě "Zateplení a stavební úpravy bytového domu v ul. Sokolovská 971 a 972, Praha" dle dokumentace pro stavební povolení z 8/2022 zpracované spol. DPU REVIT s.r.o., Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10, IČO: 28711335
Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 1808/44 k.ú. Vysočany mezi spol. Vodafone Czech Republic a.s. a MČ Praha 9
Prodej nebytové jednotky - garáže č. 856/328 v budově čp. 856, ulice Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek
Prodej nebytové jednotky - garáže č. 856/326 v budově čp. 856, ulice Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek
Prodej nebytové jednotky - garáže č. 856/332 v budově čp. 856, ulice Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům k. ú. Prosek mezi společností PREdistribuce, a.s. a MČ Praha 9
Uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu s xxxx a prodloužení nájmu bytové jednotky s xxxx
Prodloužení nájmu bytové jednotky/bytu se xxxx, skončení nájmu bytové jednotky s xxx
Zpětvzetí výpovědi xxxxx
Bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 1814/3 v k.ú. Vysočany
Prodej pozemku parc. č. st. 451 o výměře 12 m2 v k.ú. a obci Strážné, okres Trutnov
Výběr nejvhodnější nabídky pro výběr zhotovitele na realizaci akce "Výměna otvorových výplní objektu U Mateřské školy 355/2, Praha 9"
Pověření členů Zastupitelstva Městské části Praha 9 funkcí oddávajícího
Zpráva o vyřizování stížností, podnětů a petic za III. čtvrtletí roku 2022
Připomínky a námitky k návrhu novely Pražských stavebních předpisů
Pověření JUDr. Jany Nowakové Těmínové, místostarostky MČ Praha 9, k uzavírání NS na pronájem bytů ve vlastnictví hl.m. Prahy - svěřených MČ Praha 9
Pověření Bc. Jana Poupě, neuvolněného člena Rady MČ Praha 9 k zastupování MČ Praha 9 při řízení dle zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu stavby na životní prostředí ve znění pozdějších návrhů
Pověření Ing. Jiřího Janáka, uvolněného člena Rady MČ P9 k zastupování městské části při územním řízení
Složení komisí Rady MČ Praha 9 pro volební období 2022-2026
Jmenování členů Redakční rady časopisu "Devítka"
Návrhy termínů konání jednání RMČ a ZMČ P9 na I. pol. 2023
Svěření nevyhrazených pravomocí MČ Praha 9 v samostatné působnosti Úřadu Městské části P9
Zastupování MČ Praha 9 v soudním řízení proti žalobci xxxx
Úprava Jednacího řádu Výborů Zastupitelstva MČ Praha 9
Stanovení odměn statutárních orgánů společnosti Poliklinika Prosek a.s., Hortus správa zeleně s.r.o. a Garáže Lovosická s.r.o.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k pronájmu a následnému prodeji části pozemku parc.č. 640/1 v k.ú. Prosek ve vlastnictví hl.m. Prahy společnosti Domy Kojetice - Tůmovka s.r.o.
Revokace usnesení č. Us ZMČ 71/20 ze dne 22.9.2020 k odkoupení
pozemku parc.č. 1157/84 v k.ú. Vysočany
Informace o splnění podmínek pro přechod práva nájmu xxx