Přehled přijatých usnesení z 20. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 1.12.2020

Přílohy
Rozpočtové provizorium finančního hospodaření MČ Praha 9 v 1. čtvrtletí 2021
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o neinvestiční dotaci na krytí výdajů při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
Finanční vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny placeného stání na území Městské části Praha 9
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o neinvestiční dotaci na podporu projektů v oblasti řešení bezdomovectví na lokální úrovni
Přijetí nepeněžitého nehmotného daru od společnosti Skanska Reality, a.s.
Navýšení rozpočtu výdajů Odboru vnitřní správy
Převod v rámci účelových příspěvků poskytnutých ZŠ a MŠ Na Balabence
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Odboru sociálního na sociální pohřby
Převod finančních prostředků v rámci investic
Pořízení termokamer a jiných technických zařízení - opatření proti onemocnění COVID 19
Převod z rezervního do investičního fondu MŠ Novoborská a MŠ U Vysočanského pivovaru
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Kolbenova 650, k.ú. Vysočany, P9
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k nabytí pozemku parc. č. 1117/2 o výměře 754 m2 v k.ú. Vysočany z vlastnictví České republiky, zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hl.m. Prahy
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Sokolovská č.p. 608/312, k.ú. Vysočany, P9
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Na Břehu 567/7, Na Břehu 567/9, Sokolovská 567/306, k.ú. Vysočany, Praha 9
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Mlékárenská 292/3, k.ú. Vysočany, Praha 9
Individuální stanovení kupní ceny bytu - revokace usnesení
Uzavření smlouvy o nájmu NJ č. 227/102 v domě čp. 227, ul. Sokolovská 264, Praha 9, k.ú. Libeň, mezi MČ Praha 9 a spol. Fokus Praha, z.ú., IČO: 45701822
Změna Smlouvy o výpůjčce ze dne 7.6.2002 (ve znění Dodatku č.1 a č. 2) uzavřením Dodatku č. 3 mezi MČ Praha 9 a Vinařským družstvem sv. Václava, družstvo, IČO: 25063171
Nevyhovění námitkám proti výpovědi z nájmu bytu
Uzavření smlouvy o ubytování, uzavření nájemní smlouvy k bytu, prodloužení nájmu bytu a udělení plné moci Mgr. Františku Steidlovi ve věci přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu
Revokace usnesení RMČ Praha 9 č. Us RMČ 475/19 ze dne 20.8.2019 k prodeji pozemků parc.č. 615/21, parc.č. 643/1 a parc.č. 1185/6 v k.ú. Prosek
Přijetí mimořádných opatření v prosinci 2020 k podpoře podnikání v nebytových prostorech a na pozemcích ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správě MČ Praha 9, v souvislosti s krizovými opatřeními vlády
Odejmutí pozemků v k.ú. Střížkov ve vlastnictví hl. města Prahy ze správy MČ P9
Změna Smlouvy o nájmu č. NAN/OSM/0622/2013 ze dne 19. 11. 2013 a ve znění Dodatku č.1, uzavřením Dodatku č.2, mezi MČ Praha 9 a společností VMK-RTG s.r.o., IČO: 24294021
Revokace usnesení ZMČ MČ Praha 9 ve věci prodeje bytové jednotky na adrese Mlékárenská 292/3, k.ú. Vysočany, Praha 9
Výběr nejvýhodnější nabídky pro výběr zhotovitele na realizaci akce "Služebna Ocelářská 33, Praha 9 - stavební práce a vzduchotechnika"
Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého MŠ a ZŠ Prahy 9
Souhlas se zařazením žadatelů k budoucímu uzavření nájemních smluv na užívání uvolněných bytů zvláštního určení v DPS
Návrhy termínů konání jednání Rady MČ Prahy 9 a zasedání Zastupitelstva MČ Prahy 9 na I. pol. 2021
Schválení žádosti o změnu charakteru a místa konání akce pod názvem " Mikulda to ví" schváleného grantu - smlouva č. 2020/OE/0021/DDOT
Petice proti způsobu zavedení zón placeného stání ve staré zástavbě Střížkova
Úplatné nabytí spoluvlastnických podílů o velikosti 1/2 na pozemcích v k.ú. Střížkov do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9
Stanovení odměn statutárních orgánů společností Poliklinika Proseka.s., Garáže Lovosická s.r.o. a Hortus správa zeleně s.r.o. za uplynulé období
Změna Smlouvy o nájmu ze dne 25. 6. 2009 uzavřením Dodatku č.3 mezi MČ Praha 9 a BYTOSTAV s.r.o., IČO: 49243420