Přehled přijatých usnesení z 20. jednání Rady MČ P9 ze dne 23. 11. 2021

Přílohy
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2021 o účelové dotace na akce EU-Šablony III MŠ Kovářská a EU-Šablony III ZŠ Novoborská
Odpis pohledávky za FIM Development, s.r.o. v likvidaci
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Odboru sociálního
Poskytnutí příspěvků příspěvkovým organizacím na odpisy majetku
Nařízení odvodů části investičních zdrojů příspěvkových organizací do rozpočtu Městské části Praha 9
Vyhlášení dotačních programů pro rok 2022
Poskytnutí dotace spolku Sportem plníme sny, z.s.
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Odboru výstavby a územního rozvoje
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Odboru životního prostředí
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Odboru vnitřní správy - kapitola Bezpečnost
MŠ U Vysočanského pivovaru - převod finančních prostředků z provozního příspěvku do investičního příspěvku
Rozpočtové provizorium finančního hospodaření Městské části Praha 9 v 1. čtvrtletí 2021
Úprava a navýšení rozpočtu Odboru školství a evropských fondů
Převod finančních prostředků v rámci rozpočtu kapitoly Vnitřní správa
Převod finančních prostředků v rámci rozpočtu investic Odboru správy majetku
Vrácení části dotace přijaté v rámci OPVVV na realizaci akce EU Šablony II MŠ Litvínovská
Vrácení dotace poskytnuté MŠ Novoborská v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného výkaznictví - Šablony pro MŠ a ZŠ
Uzavření Smlouvy o nájmu NJ č. 567/601 v domě č.p. 567, ul. Sokolovská 306, Praha 9, k.ú. Vysočany, mezi MČ Praha 9 a paní xx
Změna Nájemní smlouvy č. NAP/OSM/311/2007 ze dne 19.12.2007 ve znění dodatku č.1 ze dne 6.11.2009, dodatku č.2 ze dne 9.8.2010, dodatku č.3 ze dne 15.10.2014 a dodatku č.4 ze dne 4.12.2018 mezi MČ Praha 9 a společností outdoor akzent s.r.o., IČO:00545911, označenou jako Dodatek č.5
Uzavření Smlouvy o nájmu NJ č. 971/107 v domě č.p. 971, ul. Sokolovská 193, Praha 9, k.ú. Libeň, mezi MČ Praha 9 a společností DaniDarx s.r.o., IČO: 24209139
Uzavření dohody o uznání a o splátkách dluhu na dlužné nájemné za rok 2021 s nájemcem nebytové jednotky č. 549/101, ul. Vysočanská 549/79, Praha 9
Uzavření Smlouvy o nájmu NJ č. 297/601 v domě č.p. 297, ul. Na Břehu 23, Praha 9, k.ú. Vysočany, mezi MČ Praha 9 a společností Bikenine s.r.o., IČO: 10864865
Změna smlouvy č. 0284/94/OMS o nájmu nebytové jednotky č. 355/101 v budově č.p. 355, ulice Jablonecká č.o. 31, k.ú. Prosek, ze dne 20. 05. 1994, ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3, xxx označenou jako Dodatek č.4 mezi xxx
Změna Smlouvy č. 53/96 o nájmu nebytové jednotky č. 608/602 v budově č.p. 608, ulice Sokolovská č.o. 312, k.ú. Vysočany, ze dne 31.10.1996 ,ve znění Dodatků 1-9, mezi MČ P9 a společností CANDY BAR s.r.o., IČO: 29137551, označenou jako Dodatek č.10 s novým úplným zněním Smlouvy
Uzavření Dohody o udělení souhlasu s postoupením Smlouvy o nájmu č. NAN/OSM/126/2012 ze dne 17.05.2012 ve znění Dodatku č.1 ze dne 20.04.2017, Dodatku č.2 ze dne 14.06.2017, Dodatku č.3 ze dne 06.12.2017 a Dodatku č.4 ze dne 25.04.2019, na pronájem NJ č.227/101 v domě č.p. 227, ul. Sokolovská č.o. 264, Praha 9, a změnu smlouvy označenou jako Dodatek č.5
Prodej nebytových jednotek - garáží č. 856/335, č. 856/26, č. 856/418 a č. 856/440 v budově čp. 856, ulice Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek
Uzavření dohody o uznání a o splátkách dluhu na vyúčtování služeb za rok 2020 s nájemcem nebytové jednotky č. 322/2, ul. Jablonecká 322/72, Praha 9 - Střížkov
Uzavření dohody o uznání a o splátkách dluhu na nezaplaceném nájemném a službách spojených s nájmem nebytové jednotky č. 965/105, ul. Sokolovská 965/183, Praha 9
Změna Nájemní smlouvy č. NAP/OSM/84/2008 ze dne 31.3.2008 ve znění dodatku č.1 ze dne 6.1.2010, dodatku č.2 ze dne 30.9.2014 a dodatku č.3 ze dne 30.11.2018 mezi MČ Praha 9 a společností euroAWK s.r.o., IČO:24196819, označenou jako Dodatek č.4
Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Střížkov xxx spoluvlastníkům bytové jednotky č. xx v domě č.p. 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,v ulici Teplická
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 500/4, parc.č. 500/21 a parc.č. 500/33 vše v k.ú. Střížkov v rámci akce „PARKOVÁNÍ PROSEK" pro spol. B+3 REAL a.s.
Prodej části pozemku parc.č. 1088/5 v k. ú. Vysočany
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 1992/1 v k.ú. Vysočany v rámci akce "Polyfunkční soubor Poděbradská, k.ú. Vysočany" pro spol. CENTRAL GROUP a.s.
Prodej nebytových jednotek - garáží č.1, č.2, č.3 a č.4, na pozemku parc.č. 3215/7, umístěných ve vnitrobloku za domem Drahobejlova 1601/35 v Praze 9, k.ú. Libeň
Prodloužení smlouvy o ubytování xx, prodloužení nájmu bytu xx
Uzavření nájemní smlouvy k bytu s xx a skončení nájmu bytu s xx
Uzavření nájemní smlouvy k bytu s xx a skončení nájmu bytu s xx
Povolení splátek dluhu
Podání výpovědi z nájmu bytu
Schválení "Smlouvy o spolupráci a uzavření budoucí smlouvy kupní"
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Skloněná č.p. 549/8, k.ú. Vysočany, Praha 9
Vydání souhlasného stanoviska k povolení zřízení jednoho vyhrazeného parkovacího stání pro vozidlo osoby tělesně postižené na pozemku parc. č. 1121/56 v k. ú. Prosek
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 1939/2, 1939/3, 1939/9, 1939/12, 1939/13, 1939/14 a parc.č. 1939/15 vše v k.ú. Vysočany v rámci akce „PŘEDPROSTOR POLIKLINIKY VYSOČANY" pro spol. Property Sokolovská, s.r.o.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 1132/5 v k.ú. Prosek v rámci akce "Rekonstrukce kanalizace U Prosecké školy (Na Vyhlídce)" pro Pražskou vodohospodářskou společnost, a.s.
Svěření pozemku v k.ú. Vysočany ve vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 9
Svěření pozemku v k.ú. Prosek ve vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 9
Prodej částí pozemku parc.č. 628/180 v k. ú. Prosek
Odejmutí stavby stojící na pozemku parc.č. 515/770 v k.ú. Střížkov (dle GP pro vyznačení budovy nově na pozemku parc.č. 515/771) ve vlastnictví hlavního města Prahy ze správy MČ P9
Zrušení usnesení ZMČ Praha 9 č. Us ZMČ 22/07 ze dne 24. 4. 2007
Dodatek ke zřizovací listině MŠ Kovářská, IČ 70920389, se sídlem Kovářská 1790/27, P9
Odměny ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných Městskou částí P9
Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého Základní školou Novoborská
Výběr nejvhodnější nabídky na akci "ZŠ Novoborská - rekonstrukce šaten"
Vzdání se funkce vedoucího Odboru živnostenského ÚMČ Praha 9
Vzdání se funkce vedoucí Odboru ekonomického ÚMČ Praha 9
Změna ve funkci tajemníka FV ZMČ Praha 9
Návrhy termínů konání jednání RMČ a ZMČ P9 na I. pol. 2022
Poskytnutí věcného daru Obvodnímu ředitelství Policie ČR Praha III
Schválení Smlouvy o výrobě pořadu a poskytnutí licence
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad sportovní akcí YONEX Mistrovství ČR U15 v badmintonu
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad projektem Seniorské Star Dance
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad sportovní akcí benefičního florbalového turnaje firem
Schválení vydání doporučení k pořádání mistrovství Evropy v Para Dance 2022
Schválení odměny ředitelce Divadla Gong - kulturního a vzdělávacího společenského centra
Zpráva o vyřizování stížností, podnětů a petic za III. čtvrtletí 2021
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, zkráceným postupem, na pozemky nebo části pozemků parc. č. 7/2, 496/156, 516/4, 516/20, 516/21, 516/23, 516/24, 516/27, 516/28, 516/29, 516/30, 516/31, 516/35, 568/2, 852/3, 852/4, 852/5, 853 v k.ú. 730 866 Střížkov, Praha 9-Střížkov
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, zkráceným postupem, na základě podkladové urbanistické studie brownfieldu areálu "Pragovka", při ulici Kolbenova
Navýšení rozpočtu kapitoly Kultura v hlavní činnosti a navýšení a úprava rozpočtu hospodářské činnosti
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 3899/1 a parc.č. 3045/2 v k.ú. Libeň v rámci akce „BBP Podvinný mlýn, č. akce 60344 " pro Technickou správu komunikací hl.,. Prahy, a.s.
Zrušení usnesení č. Us ZMČ 47/21 ze dne 21.9.2021