Přehled přijatých usnesení z 2. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 28.1.2020

Přílohy

Rozpočet Městské části Praha 9 na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu MČ P9 na roky 2021 – 2025

Finanční vypořádání dotací poskytnutých MČ Praha 9 ze státního rozpočtu v roce 2019

Navýšení rozpočtu investic Odboru školství a evropských fondů

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Kolbenova 650, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Kurta Konráda 567, k.ú. Libeň, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě U Vysočanského pivovaru č.p. 288/6, k.ú. Vysočany, P9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě K Moravině 1872, k.ú. Libeň, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Letňanská č.p. 329, 330, 341, k.ú. Prosek, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Mlékárenská 292, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Pod Strojírnami 771, k.ú. Vysočany, P9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Poštovská č.p. 744/9, k.ú. Vysočany, P9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytových domech Vysočanská čp. 548 a 549, k.ú. Prosek, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytových domech Vysočanská čp. 546 a 547, k.ú. Prosek, Praha 9

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 855/5 a parc.č. 855/7 vše v k.ú. Vysočany v rámci akce "Lávka K Žižkovu, most x658 - demolice mostu" pro spol. Technická správa komunikací hl.m. Praha, zast. spol. AF-CITYPLAN s.r.o.

Informace o nesplnění podmínek pro přechod práva nájmu a splnění podmínek pro přechod práva nájmu

Prodloužení nájmu bytu

Schválení aktualizovaného stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému převodu pozemku parc. č. 979/3 o výměře 19 m² k.ú. Hrdlořezy Vysočany ve vlastnictví hl.m. Prahy

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k žádosti o směnu pozemků parc. č. 820/1 o výměře 2119 m2 v k.ú. Vysočany ve vlastnictví žadatele společnosti Emira Capital s.r.o. za pozemek parc. č. 823/1 o výměře 994 m2 a část pozemku parc.č. 2105 o výměře cca 650 m2, oba v k.ú. Vysočany, ve vlastnictví HMP

Vydání souhlasného stanoviska k stavbě "Zateplení a stavební úpravy bytového domu v ul. Sokolovská 226 a 227,Praha 9 - Libeň",dle projektové dokumentace ke stavebnímu povolení zpracované spol. DPU REVIT s.r.o., 28. října 375/9, 110 00, Praha 1

Odejmutí pozemku v k.ú. Vysočany ze správy MČ Praha 9 ve vlastnictví HMP

Svěření pozemku v k.ú. Vysočany ve vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 9

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 1808/2 v k.ú. Vysočany v rámci akce "0363/19 FTTH P-9, BD Inspirace/Rokyt, OK trasa 2 k.ú. Vysočany, ul. U Elektry, Pod Spalovnou" pro spol. CETIN a.s., zast. spol. TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s., zast. spol. ZLINPROJEKT a.s.

Prominutí poplatků a úroků z prodlení, podání žaloby na úhradu dluhu udělení plné moci k této žalobě, udělení plné moci k zastupování

Změnu Smlouvy o nájmu č. NAN/OSM/245/2010 na pronájem NJ č. 277/31 v domě čp. 277, Teplická 26, Praha 9 - Střížkov, uzavřením Dodatku č.2, z důvodu oznámení o registraci k dani z přidané hodnoty

Stanovení platu zastupující ředitelce MŠ Kovářská, Kovářská 1790/27, Praha 9 – Libeň

Uzavření smlouvy o poskytování služeb pověřence a poradenství GDPR pro Skupinu podniku "Základní a mateřské školy MČ Praha 9"

Poskytnutí měsíční odměny neuvolněným členům ZMČ Praha 9

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2019 dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) provedených v Úřadu městské části Praha 9

Plán kontrolních činností na rok 2020

Zpráva o plnění úkolů, uložených v přijatých usneseních ZMČ P9 ke dni 28.1.2020

Schválení Smlouvy o spolupráci Městské části Praha 9 ve vztahu k veřejnosti

Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ Praha 9 nad 14. ročníkem mezinárodní textilní výstavy Prague Patchwork Meeting

Revokace usnesení č. Us RMČ 437/19 ze dne 23.7.2019 na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku