Přehled přijatých usnesení z 2. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 26.1.2021

Přílohy
Finanční vypořádání dotací poskytnutých MČ P9 ze státního rozpočtu v roce 2020
Navýšení rozpočtu investic Odboru životního prostředí
Převod v rámci rozpočtu investic Odboru správy majetku
Postup při uplatňování inflace za rok 2020 u smluv na pronájem nebytových prostorů, pozemků, reklamních zařízení a antén
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 3144/4 v k.ú. Libeň v rámci akce "S-147450 - Pod Náspem, elektromobilita ČEZ, obnova kNN, Praha 9 - Libeň" pro spol. PREdistribuce a.s., zast. spol. VOLTCOM, spol. s r.o.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 1808/1 a parc.č. 1808/17 v k.ú. Vysočany v rámci akce "CAFÉ PARK ZAHRÁDKY" pro spol. KALOS spol.s r.o., zast. spol. FINEP CZ a.s.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k výpůjčce části pozemku parc.č. 643/18 o výměře cca 4,5 m2 v k.ú. Prosek ve vlastnictví hl.m. Prahy společnosti Piána na ulici z.s.
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků parc. č.xxx , parc. č. xxxx a parc. č. xxxx o celkové výměře 28 m2, vše v k. ú. Prosek,s paní xxxxx
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k žádosti o směnu pozemků, a to id. 1/2 pozemku parc.č. xxx o výměře 721 m2 v k.ú. Troja ve vlastnictví xxxxx za pozemek parc.č. 509/2 o výměře 138 m2 v k.ú. Prosek ve vlastnictví HMP
Udělení výjimky ze „Zásad pronajímání bytů MČ Praha 9“ a uzavření nájemní smlouvy k bytu s xxxx, skončení nájmu bytu dohodou s xxxx
Zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu paní xxxx
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k žádosti o směnu pozemků, a to části pozemku parc.č. 142/1 o výměřě cca 15 010 m2 v k.ú. Hrdlořezy, ve vlastnictví společnosti Zelené město, a.s. za pozemek parc.č. 137/2 o výměře 3 079 m2 a pozemek parc.č. 138/1 o výměře 180 m2, oba v k.ú. Hrdlořezy, ve vlastnictví HMP
Předložení žádostí na poskytnutí dotací z investiční rezervy pro MČ ve schváleném rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2021
Uzavření Smlouvy o provozování plynárenského zařízení
Změna Smlouvy o nájmu č. A/39/976/05 ze dne 30. 01. 1996, ve znění dodatků č. 1 až 2, uzavřením Dodatku č.3, mezi MČ P 9 a společností BILLA spol. s r.o., IČO: 00685976
Změna Smlouvy o nájmu nemovitých věcí ze dne 31.3.2020 uzavřením Dodatku č. 1 mezi MČ Praha 9, Společenstvím vlastníků jednotek Sokolovská 971 a 972 v Praze 9, IČO 03671224 a společností CETIN a.s., IČO 04084063
Přijetí mimořádných opatření k podpoře podnikání v objektu čp. 440, ul. Lovosická, k.ú. Střížkov, ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správě MČ Praha 9, v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území České republiky (usnesením Vlády ČR ze dne 30. září 2020 publikovaným pod č. 957/2020) a se zákazem maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách (usnesením vlády ze dne 5. října 2020, publikovaným pod č.j. 1124/20 a usnesením vlády ze dne 14. prosince 2020, publikovaným pod č. 1332/20, a dalšími navazujícími usneseními s tímto opatřením souvisejícími)
Změna smlouvy o dílo č. 2019/OSM/0539/DDIL "Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká" uzavření Dodatku č. 2 mezi Městskou částí Praha 9 a firmou EDIKT, a.s.
Schválení změny přílohy č. 1 ke smlouvě s dodavatelem Montservis Praha, a.s.
Uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o Roznášce informačních a propagačních materiálů č. 2017/OVS/0027/DINO s Českou poštou a.s.
Schválení Smlouvy o spolupráci při prezentaci Městské části Praha 9 ve vztahu k veřejnosti
Upravená směrnice pro užívání sociálního fondu Polikliniky Prosek a.s.
Odvolání a jmenování člena dozorčí rady Polikliniky Prosek, a.s.
Přijetí opatření ke zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci COVID-19 pro nájemce nebytových objektů a prostor MČ Praha 9 - odložení splatnosti plateb nájemného za leden 2021
Schválení žádostí nájemců nebytových prostor ve vlastnictví HMP,svěřené správě MČ Praha 9, na prominutí plateb nájemného v měsíci listopadu a prosinci 2020
Změna Smlouvy o pachtu č. 2021/OSM/0005/ONAO uzavřenímdodatku č. 1 mezi MČ Praha 9 a společností Devátá rozvojová a.s