Přehled přijatých usnesení z 2. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 25.1.2022

Přílohy
Navýšení rozpočtu investic Odboru školství a evropských fondů
Finanční vypořádání dotací poskytnutých MČ Praha 9 ze státního rozpočtu v r.2021
Zrušení usnesení Rady Městské části Praha 9 č. Us RMČ 651/21 ze dne 21.12.2021
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 628/156 a parc. č. 628/157 v k.ú. Prosek v rámci akce "Praha 9, doplnění VO v parku Bílinská x Veltruská" pro HMP
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 640/8 v k.ú. Prosek v rámci akce "Praha 9, doplnění VO v ulici Jablonecká" pro HMP
Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům parc.č. 437/2 a parc.č. 1934/1 v k.ú. Vysočany mezi spol. Quantcom, a.s. a MČ Praha 9
Schválení textu Zásad pronájmu bytů ve správě MČ Praha 9 za smluvní nájemné ve výběrovém řízení
Uzavření změny smlouvy o nájmu bytu - dodatku č. 2 s xxxx
Udělení plné moci ve věci žaloby xxxx
Skončení nájmu bytové jednotky se xxxx, podání výpovědi z nájmu bytové jednotky s tříměsíční výpovědní dobou xxxx a jeho synovi xxxx, uzavření nové splátkové dohody s xxxx
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 500/8, parc.č. 515/25 a parc. č. 515/29 vše v k.ú. Střížkov v rámci akce "Bytový dům ZELENÁ VYHLÍDKA" pro spol. ODIN Investment, a.s.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 480/1 v k.ú. Vysočany v rámci akce "Úprava křižovatky Levobřežní x Freyova x Ocelářská" pro spol. SKA s.r.o.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke směně pozemků v k.ú Prosek, k.ú. Libeň a k.ú. Hloubětín ve vlastnictví Dopravního podniku hl. m. Prahy a.s. za stavbu KOMOKO a částí pozemků v k.ú. Holešovice ve vlastnictví hl.m. Prahy
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k pronájmu části pozemku parc.č. 1909/2 o výměře 1 m2 v k.ú. Hloubětín ve vlastnictví hl. m. Prahy společnosti AKANT ART, v.o.s.
Revokace usnesení Rady MČ Praha 9 č. Us RMČ 163/21 ze dne 13.4.2021 v rámci žádosti o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc.č. 87/1 k.ú. Hrdlořezy ve vlastnictví hl.m. Prahy společnosti Kaufland Česká republika v.o.s.
Postup při uplatňování inflace za rok 2021 u smluv o nájmu nebytových prostorů, objektů, pozemků, reklamních zařízení a antén
Skončení nájmu bytu s xxxx dohodou
Uzavření smlouvy o ubytování s xxxx
Rozdělení nemovité věci - vlastnického práva k pozemku parc.č. 89, jehož součástí je stavba, bytový dům č.p. 570 na adrese: Sokolovská 570/310 v k.ú. Vysočany, Praha 9
Změna smlouvy č. 2020/OSM/0273/ONAN o nájmu nebytové jednotky č. 227/102 v budově č.p. 227, ulice Sokolovská č.o. 264, k.ú. Libeň, ze dne 21.12.2020 mezi MČ Praha 9 a organizací Fokus Praha, z.ú., IČO: 45701822, označenou jako Dodatek č.1
Udělení plné moci k zastupování Městské části Praha 9 v řízení vedeném Obvodním soudem pro Prahu 9 pod sp. zn. 9 C 479/2021
Vydání souhlasného stanoviska k studii vstupu na pozemek parc. č. 640/26 v k. ú. Prosek za účelem modernizace bezbariérových vstupů do domu čp. 698 - 711 v ul. Jablonecká, Praha 9
Předložení žádostí na poskytnutí dotací z investiční rezervy pro MČ ve schváleném rozpočtu HMP na rok 2022
Záměr pronajmout pozemek parc. č. 1814/1, parc.č. 1814/4, parc.č. 1983, parc.č. 1985, pozemek parc.č. 1814/5 , jehož součástí je budova čp. 312, parc.č. 1814/7, jehož součástí je budova bez čp/če, a parc.č. 1814/10, jehož součástí je budova bez čp/če, vše v k. ú. Vysočany
Prodloužení nájmu bytové jednotky s xxxx
Schválení přijetí finančního daru Základní školou Litvínovská 600
Souhlas se zařazením žadatelů k budoucímu uzavření nájemních smluv na užívání uvolněných bytů zvláštního určení v DPS
Schválení Plánu prevence kriminality MČ Praha 9 pro období 2022 až 2030
Bezúplatné převedení majetku z evidence ÚMČ Praha 9 do evidence příspěvkových organizací
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad výstavou "100 let výročí Velké Prahy - Sjednocení a zrození"
Uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o Roznášce informačních a propagačních materiálů č. 2017/OVS/0027/DINO s Českou poštou s.p.
Informační zpráva o činnosti RMČ P9 v průběhu II. pol. 2021
Zpráva o provedené kontrole plnění úkolů z usnesení Rady MČ P9 za II. pol. 2021