Přehled přijatých usnesení z 2. jednání Rady MČ P9 ze dne 23.1.2024

Přílohy
Navýšení rozpočtu výdajů Odboru školství na pořízení vybavení učeben ZŠ a MŠ U Elektry
Vrácení nedočerpané části dotace poskytnuté MČ Praha 9 na projekt MAP III
Navýšení rozpočtu investic Odboru správy majetku
Skončení nájmu bytu dohodou s xxxx
Revokace usnesení č. Us RMČ 635/23, povolení splátek dluhu xxx, skončení nájmu bytové jednotky s xxxx dohodou, podání žaloby na vyklizení a odevzdání bytové jednotky na xxxx, udělení plné moci k této žalobě
Uzavření smlouvy o nájmu nebytové jednotky č. 357/101, o výměře 25,2 m2, ul. Jablonecká č.o. 27, v k.ú. Střížkov, Praha 9, mezi MČ Praha 9 a Evou Součkovou, IČO: 05839505
Neprodloužení nájemní smlouvy k bytové jednotce s xxxx

Prodloužení nájmu bytu/bytové jednotky s xxxx

Uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce s xxxx
Neschválení přidělení nájmu obecního bytu xxxx
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 605/1 v k.ú. Prosek v rámci akce "Úprava provozního zázemí a vybudování veřejného WC – Hřbitov Prosek, Čakovická 280/65, Praha 9" pro příspěvkovou organizaci Hřbitovy a pohřební služby hl.m. Prahy
Prodej výměníkových stanic - Sokolovská 972/195, U Svobodárny 1070/9 - zrušení výběrového řízení
Záměr úplatného nabytí nemovitých věcí do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy městské části Praha
Postup při uplatňování inflace za rok 2023 u smluv o nájmu nebytových prostor/jednotek, nebytových objektů, pozemků, garáží, reklamních zařízení a antén
Schválení Pravidel podávání a posuzování žádostí o příspěvek a čerpání příspěvku z Fondu pomoci Městské části Praha 9
Schválení výše nájemného v Domě s pečovatelskou službou organizace Sociální služby P9, z.ú.
Schválení přijetí věcných darů Základní školou Litvínovská 600
Nepřijetí trvale nepotřebného majetku v hodnotě 307.610,55 K4 nabídnutého Mateřskou školou Veltruská
Prodloužení funkčních období ředitelů MŠ zřizovaných MČ Praha 9
Vyhlášení konkurzních řízení na místa ředitelů ZŠ, MŠ zřizovaných MČ Praha 9
Jmenování členů rad při základních školách zřizovaných Městskou částí Praha 9
Strategie postupu zvládání dopadů uprchlické vlny souvisejících s invazí Ruské federace na Ukrajinu v oblasti prevence kriminality
Návrh na podání žádosti o dotaci z Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2024 – 2. kolo, ke zvládání dopadů uprchlické vlny souvisejících s invazí Ruské federace na Ukrajinu - projekt celopražské konference - Dopady uprchlické vlny související s invazi Ruské federace na Ukrajinu
Návrh na podání žádosti o dotaci z Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2024 – 2. kolo, ke zvládání dopadů uprchlické vlny souvisejících s invazí Ruské federace na Ukrajinu - Asistent prevence kriminality
Návrh na podání žádosti o dotaci z Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2024 – kyberbezpečnost
Návrh na podání žádosti o dotaci z Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2024 - projekt letáková informační kampaň k MS v ledním hokeji
Návrh na podání žádosti o dotaci z Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2024 - osvětlení rizikových míst
Návrh na podání žádosti o dotaci z Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2024 - Asistent prevence kriminality
Poskytnutí peněžního plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva MČ Praha 9, za výkon funkce členů výborů zastupitelstva městské části a komisí rady městské části
Poskytnutí měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva MČ Praha 9
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad akcí "Mistrovství světa ve stepu IDO TAP DANCE WORLD CHAMPIONSHIP 2024", která se koná dne 23.- 27. října 2024 v areálu UNYP arény
Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výrobě pořadu a poskytnutí licence č. smlouvy 2023/KSTKMT/0046/DINO mezi Praha TV s.r.o. a MČ Praha 9
Schválení záměru na podání žádosti na "Podporu zkvalitnění výuky tělesné výchovy na základních školách v hlavním městě Praze na rok 2024", název projektu "Trenéři do škol 2024"
Stanovisko MČ Praha 9 k návrhu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku - poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst
Připomínky k návrhu skladby ceníku HMP, kterým se stanoví ceny, za něž lze místní komunikace nebo jejich určené úseky ve vymezených oblastech hlavního města Prahy užít k stání silničních motorových vozidel
Návrh na podání žádosti o dotaci z Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2024 – 2. kolo, ke zvládání dopadů uprchlické vlny souvisejících s invazí Ruské federace na Ukrajinu - projekt informační kampaně zaměřené na děti a mládež