Přehled přijatých usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9

Přílohy
Rozpočtové provizorium finančního hospodaření Městské části Praha 9 v 1. čtvrtletí roku 2023
Zplnomocnění ke schvalování přijetí dotací
Prodej nebytové jednotky - garáže č. 856/328 v budově čp. 856, ulice Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek
Prodej nebytové jednotky - garáže č. 856/326 v budově čp. 856, ulice Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek
Prodej nebytové jednotky - garáže č. 856/332 v budově čp. 856, ulice Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek
Revokace usnesení č. Us ZMČ 71/20 ze dne 22.9.2020 k odkoupení pozemku parc.č. 1157/84 v k.ú. Vysočany
Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1814/3 v k.ú. Vysočany
Záměr bezúplatného nabytí pozemků v k.ú. Vysočany a v k.ú. Hloubětín do vlastnictví hl.m. Prahy, svěřené správy MČ Praha 9
Poskytnutí peněžního plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva MČ Praha 9, za výkon funkce členů výborů zastupitelstva městské části a komisí rady městské části; poskytnutí měsíční odměny neuvolněným členům ZMČ Praha 9
Úprava Jednacího řádu Výborů ZMČ P9
Informační zpráva o činnosti Rady MČ Praha 9 za I. pololetí roku 2022
Zpráva o plnění usnesení ZMČ P9 ke dni 6. 12. 2022
Zápisy z KV a FV ZMČ Praha 9