Přehled přijatých usnesení z 19. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 31.10.2022

Přílohy
Nařízení odvodů části investičních zdrojů příspěv. organizací do rozpočtu MČ P9
Schválení úpravy odpisových plánů ZŠ Špitálská, ZŠ Litvínovská 600 a MŠ Veltruská pro rok 2022
Navýšení rozpočtu kapitálových výdajů Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy na investiční akci "Terénní úpravy pozemku č. 3052/2 v k.ú. Libeň - sportovní hala"
Úprava rozpočtu výdajů Odboru vnitřní správy
Zajištění průběhu Volby prezidenta České republiky
Poskytnutí příspěvků příspěvkovým organizacím na odpisy majetku
Úprava rozpočtu výdajů Odboru životního prostředí
Úprava rozpočtu investičních akcí
Vydání souhlasného stanoviska ke stavbě „Projekt vinného sklepu Vinice Máchalka, Prosecká 36, Praha“ na pozemku parc. č. 1669/1 v k. ú. Vysočany pro Vinařské družstvo sv. Václava, družstvo, IČO: 25063171
Uzavření dohody o uznání a o splátkách dluhu na nájemném a službách za rok 2022 s nájemcem nebytové jednotky č. 551/101, ul. Vysočanská 75, Praha 9 - Prosek, Nana Nodia, IČO: 63934302
Změna smlouvy č. 290/2004 o nájmu nebytové jednotky č. 549/101 v přízemí domu čp. 549, ul. Vysočanská 79, k.ú. Prosek, Praha 9, uzavřené dne 17. 03. 2004 mezi MČ Praha 9 a Zdenkou Beránkovou, IČO: 70757275, označenou jako Dodatek č.4
Schválení nabídky na realizaci VZ "Dodávka a instalace technologického vybavení kuchyně pro novostavbu ZŠ a MŠ U Elektry - opakované řízení"
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 1992/1 k.ú. Vysočany v rámci akce "Bytové domy Silvie, Uršula a Komerční objekt" pro spol. Střížkov park a.s.
Prodloužení nájmu bytové jednotky s xxxx, uzavření nájemní smlouvy k bytu s xxxx a skončení nájmu bytové jednotky dohodou se xxxx
Převod majetku do evidence Správy služeb hl.m.Prahy a do evidence MP hl.m.Prahy
Navýšení rozpočtu výdajů Odboru školství a evropských fondů
Navýšení a úprava rozpočtu výdajů Odboru správy majetku
Uzavření Dohody o skončení nájmu NJ č. 973/103, 974/106 a 974/107 v domě č.p. 973,974, Sokolovská č.o. 197,199, Praha 9, se spolkem Kulturní a mateřské centrum Knoflík, IČO: 70824355, ke dni 30.11.2022
Uzavření Dohody o udělení souhlasu s postoupením Smlouvy o nájmu č. 127/98 ze dne 04.11.1998 na pronájem NJ č. 292/603 v domě č.p. 292, ul. Mlékárenská č.o. 3, Praha 9 a změnu Smlouvy označenou jako Dodatek č.1
Informace o splnění podmínek pro přechod práva nájmu xxxx
Udělení souhlasu s procesním nástupnictvím MČ Praha 9 do probíhajícího řízení sp. zn. 24 C 63/2020 na straně žalobce
Odepsání pohledávek ve školách zřízených MČ Praha 9
Odměny ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných Městskou částí Praha 9
Výběr nejvhodnější nabídky pro výběr zhotovitele na realizaci akce "Rekonstrukce chodníků Jablonecká“
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ P 9 nad galavečerem bojových sportů Heroes Gate 26
Schválení odměny ředitelce Divadla Gong- kultruního a vzdělávacího společenského centra
Poskytnutí peněžního plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva MČ Praha 9, za výkon funkce členů výborů zastupitelstva městské části a komisí rady městské části