Přehled přijatých usnesení z 19. jednání Rady MČ praha 9 ze dne 22.10.2019

Přílohy

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o účelovou neinvestiční dotaci na přípravu sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o účelovou neinvestiční dotaci v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II

Navýšení rozpočtu investic Odboru správy majetku

Úprava a navýšení rozpočtu investic Odboru správy majetku

Žádost o přidání nových obchodních míst

Navýšení rozpočtu na zajištění projektu Zóny placeného stání Praha 9

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 624/7, 624/35, 624/36, 624/42, 624/51, 640/2, 640/8, 640/9, 640/10, 640/24, 640/26, 640/68, 640/69, 644/18, 1346/1, 1369 v k.ú. Prosek a parc.č. 500/39 v k.ú. Střížkov v rámci akce "Praha 9, Prosek, Jablonecká, obnova kNN S-143946" pro spol. PREdistribuce, a.s., zast. spol. Elektro HC, s.r.o.

Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene v k.ú. Vysočany mezi společností CENTRAL GROUP Pražská čtvrť a.s. a MČ Praha 9

Udělení plné moci ve věci žaloby

Prodloužení nájmu bytu a udělení plné moci ve věci stavebního řízení

Výběr nejvhodnější nabídky na akci "MŠ U Vysočanského pivovaru - nový pavilon F - komunikace"

Stanovení rozsahu sociálně-zdravotních služeb poskytovaných v komplexu sociálně-zdravotních služeb plánovaném na pozemcích za Poliklinikou Prosek

Schválení odměny ředitelce Divadla Gong – KVC

Svolání 7. zasedání ZMČ Praha 9, vč. návrhu pořadu zasedání

Úprava v rámci finančního plánu vedlejší hospodářské činnosti – školství

Stanovení ceny nájemného z bytů pro nově uzavírané nájemní smlouvy

Uzavření nájemní smlouvy k bytu, skončení nájmu bytu a informace o splnění podmínek