Přehled přijatých usnesení z 18. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 8.10.2019

Přílohy

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o účelovou investiční dotaci na akci Komunikace a infrastruktura v Parku Přátelství

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o účelovou neinvestiční dotaci na projekt Terénní práce s bezdomovci a osobami ohroženými ztrátou bydlení

Vrácení části dotace přijaté v roce 2018 na realizaci projektu Nástavba MŠ Veltruská

Poskytnutí investičního transferu ústavu Sociální služby Praha 9, z.ú.

Uzavření smlouvy o účtu mezi MČ Praha 9 a Českou spořitelnou a.s.

Navýšení rozpočtu MČ P9 o ponechanou část účelové dotace z r. 2018 na akci Parkoviště Jiřetínská

Úprava rozpočtu v rámci akce Odboru správy majetku - Výstavba parkovacího domu Prosek

Převod v rámci rozpočtu běžných výdajů Personálního servisu

Navýšení rozpočtu výdajů Odboru vnitřní správy na projekt Optimalizace odběru elektrické energie u vybraných budov MČ Praha 9

Navýšení rozpočtu Městské části Praha 9 o náhradu výdajů za stavební zabezpečení opěrné zdi

Navýšení rozpočtu běžných výdajů Servisu informačních technologií

Změna účelu v rámci neinvestičního příspěvku Základní školy Špitálská

Změna účelu v rámci neinvestičního příspěvku Mateřské školy Šluknovská

Uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru v domě čp. 583, ul. K Trati/Novovysočanská 27, Praha 9, k.ú. Vysočany

Povolení splátek dluhu

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k bezúplatnému přenechání stavby (zámkové dlažby) ve vlastnictví společnosti PROXIMA REAL, s.r.o. stojící na části pozemku parc. č. 496/99 k.ú. Střížkov o výměře cca 397 m2 ve vlastnictví hl. m. Prahy za úplatný převod části pozemku parc. č. 496/99 k.ú. Střížkov o výměře cca 180 m2 k ú. Střížkov ve vlastnictví hl.m. Prahy

Výběr nejvhodnější nabídky na realizaci VZ "Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká"

Revokace usnesení č. Us RMČ 531/19 ze dne 10.9.2019, kterým byly schváleny texty dokumentů na realizaci prodeje bytových jednotek v bytových domech Letňanská č.p. 329, 330 a 341 v k.ú. Prosek

Výběr nejvhodnější nabídky na akci "Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ Na Balabence - spojovací krček"

Schválení žádosti Záštitu starosty MČ P9 nad atletickými závody "Sejdeme se v cíli"

Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ P9 nad festivalem Kolem světa 2019

Přerozdělení úkolů z přijatých usnesení 6.zasedání ZMČ P9, konaného dne 24.9.2019

Záměr centralizovaného nákupu elektrické energie pro rok 2021 prostřednictvím komoditní burzy PXE, a.s.

Revokace usnesení č. 550/19 ze dne 10. 9. 2019. Uzavření smlouvy o umístění zařízení inteligentního monitorovacího systému NUMERI se společností C&R Developments s.r.o. a společností WEST MEDIA, s.r.o.

Uzavření Smlouvy o zajištění redakční činnosti při vydávání časopisu Devítka

Rezignace na funkci člena Dozorčí rady společnosti Poliklinika Prosek, a.s.