Přehled přijatých usnesení z 18. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 2.10.2018

Přílohy

Smlouva o mzdovém účtu

Úprava rozpočtu investic Odboru správy majetku

Poskytnutí finančních prostředků na akci Hřiště spartak Hrdlořezy PD

Schválení podání žaloby o zaplacení dlužné částky

Schválení souhlasného stanoviska MČ Praha 9 k trvání staveb 19 řadových garáží ve vlastnictví SBD STAVEG, IČO: 00222895, na pozemcích parc.č. 183/36, 182/37 a 182/38 v k.ú. Prosek

Uzavření nájemních smluv k bytům s organizací SANANIM z. ú.

Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého Mateřskou školou Litvínovská a Základní školou a Mateřskou školou Na Balabence

Úpravu plánu velkých oprav v budovách mateřských škol

Uzavření smlouvy o provozu dětského Dopravního hřiště, Litvínovská 821/5a, P9

Souhlas se zařazením žadatelů k budoucímu uzavření nájemních smluv na užívání uvolněných bytů zvláštního určení v DPS

Převod pohledávek a investic SSS MĆ Praha 9

Výběr nejvhodnější nabídky pro výběr zhotovitele na realizaci akce "Parkoviště Jiřetínská"

Přerozdělení úkolů z přijatých usnesení 23.zasedání ZMČ P9

Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ Praha 9 nad akcí Den Robotiky

Vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku

Uzavření Dodatků č. 3 s nájemcem Česká republika - Úřad práce hl. m. Praha

Návrh stanoviska městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu pozemků č. parc. 812/1, 812/2, 812/3, 812/4, 812/5, 812/6, 812/7, 812/8, 813, 814/1, 814/2, 815/2, 1899/1, 1899/4, 1899/5, 1899/6, 1899/8 katastrální území Vysočany, Praha

Návrh stanoviska městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu pozemků č. parc. 33, 52, 34, katastrální území Prosek, Praha 9

Návrh stanoviska městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu pozemků č. parc. 816, 817, 819/1, 819/3, 820/2 a 822, katastrální území Vysočany, Praha 9

Vzdání se funkce vedoucího Odboru správy majetku ÚMČ Praha 9

Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu vjezdu a zpevněných ploch v rámci akce „Bytový dům Na Vyhlídce, Praha 9 - Prosek" mezi MČ Praha 9 a spol. BOŽÍ DAR s.r.o.

Schválení podání žádosti o udělení výjimky z omezujících podmínek při svěření pozemku v k.ú. Střížkov