Přehled přijatých usnesení z 18. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 19.10.2021

Přílohy
Vrácení části dotace poskytnuté MŠ Litvínovská v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného výkaznictví - Šablony pro MŠ a ZŠ
Převod finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru správy majetku
Navýšení a změna rozpočtu investic Odboru životního prostředí
Navýšení rozpočtu výdajů OSM a OŠEF ÚMČ P9
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Odboru výstavby a územního rozvoje na pořízení studie "Kompostárna v ul. Pod Táborem"
Prodloužení nájmu bytu xxxxxx a uzavření nájemní smlouvy k bytu xxxxxx
Udělení plné moci ve věci žaloby xxxxx a na podání žaloby na vyklizení bytu xxxxx a udělení plné moci
Podání výpovědi ze smlouvy o nájmu č. NAP/OSM/0747/2013 ze dne 13.12.2013 na pronájem částí pozemků parc.č. 657/2 a parc. č. 953/4 vše v k. ú. Malešice, spol Elektrizace Praha,s.r.o.,IČO:61456489
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 1915/54 v k.ú. Vysočany v rámci akce "2970410 Novovysočanská - Za Krejcárkem, Praha 9" pro Technickou správu komunikací hl. m. Prahy
Ukončení účinnosti smluv o užívání nehlídaných parkovacích stání v budově č.p. 874 (Parkovací dům Prosek), ulice Vysočanská 1b, Praha 9, k.ú. Prosek
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 437/2 a parc.č. 1934/1 v k.ú. Vysočany mezi společností Pražská teplárenská a.s. a MČ Praha 9
Uzavření Smlouvy o nájmu NJ č. 967/103 v domě č.p. 967, ul. Sokolovská 187, Praha 9, k.ú. Libeň, mezi MČ Praha 9 a paní Nikolou Koretzovou, IČO: 08748128
Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého MŠ a ZŠ Prahy 9
Stanovisko Městské části Praha 9 k aktualizaci podnětu před jeho schválením – P 100/2019 VRÚ Letňany-Kbely
Schválení Organizačního řádu ÚMČ Praha 9
Svěření nevyhrazené pravomoci Městské části Praha 9 v samostatné působnosti Úřadu Městské části Praha 9