Přehled přijatých usnesení z 18. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 18.10.2022

Přílohy
Převod finančních prostředků v rámci příspěvku poskytnutého ZŠ a MŠ Na Balabence
Navýšení rozpočtu výdajů Odboru vnitřní správy na pořízení sportovního vybavení pro HZS
Snížení rozpočtu roku 2022 projektu EU - MAP III
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2022 o účelovou dotaci na projekt AGORA
Navýšení rozpočtu kapitálových výdajů Odboru správy majetku
Úprava rozpočtu výdajů Servisu informačních technologií
Doplnění souhlasného stanoviska schváleného usnesením č. Us RMČ 414/22 ze dne 23.8.2022 v souvislosti se změnou trasy přípojky horkovodu v pozemku parc.č. 1927/10 v k.ú. Vysočany pro Anglické gymnázium, o.p.s.
Změna smlouvy č. 2022/OSM/0127/ONAN uzavřené dne 19. 09. 2022, na pronájem nebytové jednotky č. 548/101 v přízemí domu čp. 548, ul. Vysočanská 81, k.ú. Prosek, Praha 9, mezi MČ Praha 9 a Společenstvím vlastníků jednotek Vysočanská 548-549, Praha 9, IČO: 07470533, označenou jako Dodatek č. 1
Uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce xxxx a skončení nájmu bytové jednotky xxxx
Schválení aktualizovaného stanoviska MČ Praha 9 ke směně pozemků, a to pozemků parc.č. 1754/3 o výměře 53 m2, parc.č. 1755/3 o výměře 31 m2 a části pozemku parc. č. 2528/10 o výměře 118 m2, vše v k.ú. Hloubětín, ve vlastnictví Společenství vlastníků Nademlejnská 1069 za části pozemku parc.č. 2528/11 o výměře cca 202 m2, vše v k.ú. Hloubětín, ve vlastnictví hl.m. Prahy
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke směně pozemků, a to pozemku parc.č. 1637/20 o výměře 237 m2, části pozemku parc.č. 1642/10 o výměře cca 40 m2 a části pozemku parc. č. 2597/3 o výměře cca 388 m2, vše v k.ú. Hloubětín, ve vlastnictví společnosti Triangel Hloubětín s.r.o. za pozemek parc.č. 1637/12 o výměře 887 m2, část pozemku parc.č. 1631/11 o výměře cca 1080 m2 a část pozemku parc.č. 1642/4 o výměře 2 304 m2, vše v k.ú. Hloubětín, ve vlastnictví hl.m. Prahy
Vydání stanoviska k nabytí nově vzniklých ploch komunikací a jejich příslušenství v k. ú. Vysočany, do vlastnictví hl.m. Prahy, svěřené správy MČ Praha 9
Vydání souhlasného stanoviska ke stavbě "Oprava štítových stěn Českolipská 392 a 402, Praha 9 - Střížkov" dle dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavebních prací z 6/2022 zpracované spol. MCT - RR, spol. s.r.o., Pražská 165, 10221 Praha 10, IČO: 241 30 389
Výběr nejvhodnější nabídky na akci "Vybavení polytechnických učeben ZŠ Špitálská a ZŠ Na Balabence"
Udělení souhlasu s procesním nástupnictvím MČ Praha 9 do probíhajícího odvolacího řízení sp. zn. 17 C 251/2022 (resp.24 C 206/2019) na straně žalobce
Ukončení mezinárodního partnerství v projektu EU: KeyToEU
Bezúplatné převedení majetku z evidence ÚMČ Praha 9 do evidence příspěvkových organizací
Záměr realizace instalace fotovoltaické elektrárny (FVE) na střeše budovy radnice MČ Praha 9
Návrh Jednacího řádu ustavujícího zasedání ZMČ Praha 9
Návrh Volebního řádu Zastupitelstva MČ Praha 9
Informace k usnesení ZHMP č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022
Jmenování členů dozorčí rady společnosti Garáže Lovosická s.r.o.
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad charitativními závody Rokytka Challenge
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad festivalem Kolem světa 2022
Poskytnutí věcného daru sboru dobrovolných hasičů Kbely
Poskytnutí věcného daru Obvodnímu ředitelství Policie ČR III
Poskytnutí měsíční odměny neuvolněným členům ZMČ Praha 9 a dalších účelových plnění členům ZMČ Praha 9
Změna smluv o výkonu funkce jednatele společnosti Hortus s.r.o.
Změna smlouvy č. 2017/OSM/0308/ONAN o nájmu nebytového prostoru ve 2. NP budovy čp. 322, ul. Jablonecká č.or. 72, v k.ú. Střížkov, Praha 9, uzavřené dne 25. 09. 2017 mezi MČ Praha 9 a společností QES Cert s.r.o., IČO: 01622846, označenou jako Dodatek č. 1
Změna smluv o nájmu nebytových jednotek - garáží v budově čp. 856, ulice Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek