Přehled přijatých usnesení z 16. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 20.9.2021

Přílohy
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2021 o účelovou dotaci na podporu aktivit v oblasti pomoci lidem bez domova
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2021 o účelovou dotaci z EU na projekt KeyToEU
Navýšení rozpočtu výdajů Odboru správy majetku
Navýšení a úprava rozpočtu investičních akcí
Přijetí finančního daru od CENTRAL GROUP 49, investiční, s.r.o.
Poskytnutí dotace RC Praga Praha, z.s.
Snížení příspěvků školám na PCR testy
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy
Prodloužení nájmu bytů
Povolení splátek dluhu, informace o nesplnění podmínek pro přechod práva nájmu
Uzavření nájemní smlouvy k bytu
Změna Nájemní smlouvy č. 2017/OSM/0262/ONAP ze dne 20.9.2017 uzavřením dodatku č. 1, mezi MČ Praha 9 a společností ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o., IČO: 027597075
Vydání souhlasného stanoviska ke stavbě "Revitalizace bytového domu v ulici Sokolovská 967 a 968, Praha 9 - Libeň",dle projektové dokumentace z 4/2021 zpracované spol. PROFIREVIT s.r.o.,Ivana Olbrachta 2591, 272 01 Kladno
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému převodu pozemku parc.č. 870 v k.ú. Prosek ve vlastnictví hl.m. Prahy pro žadatele xxxxx
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji částí pozemků parc.č. 500/22, parc.č. 500/49 a parc.č. 500/85, všechny v k.ú. Střížkov ve vlastnictví hl. m. Prahy pro žadatele xxxxx
Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům parc.č. 1669/1 a parc.č. 2032 v k.ú. Vysočany mezi xxxxxx a MČ Praha 9
Uzavření smlouvy o nájmu nebytové jednotky č. 781/101 v 1.NP domu č.p. 781, ul. Nemocniční 14, Praha 9, k.ú. Vysočany, mezi MČ Praha 9 a Přírodovědným spolkem Darwin, IČO: 06867898 a souhlas s umístěním sídla společnosti na adrese Nemocniční 781/14, 190 00 Praha 9 – Vysočany
Úplatné nabytí nemovitých věcí v k.ú. Vysočany z vlastnictví ČR, s právem hospodařit Česká pošta, s.p., do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9
Zpráva o vyřizování stížností, podnětů a petic za II. čtvrtletí 2021
Jmenování RNDr. Heleny Kvačkové do funkce vedoucí Odboru školství a evropských fondů Úřadu městské části Praha 9
Novelizace Obecně závazné vyhlášky č.12/2008 Sb., hl. m. Prahy, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
Schválení stanoviska k pořádání Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2024
Návrh systému bezúplatného hodinového kreditu rezidenta a parkovacího oprávnění odvozeného od hodinového kreditu rezidenta (držitele rezidentního oprávnění)
Návrh na udělení plné moci AK Steidl ve věci nemajetkové újmy
Schválení memoranda o spolupráci ve věci stavby č. 8211 Administrativně-technické budovy ZZS a místní obslužné komunikace vedoucí k administrativně-technické budově Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy
Schválení změn v zakladatelském právním jednání společností Garáže Lovosická, s.r.o. a Hortus správa zeleně s.r.o.