Přehled přijatých usnesení z 16. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 19.9.2023

Přílohy
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2023 o účelovou dotaci na realizaci akce EU-OP JAK Šablony I MŠ Pod Krocínkou
Vrácení nedočerpané dotace na Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2023
Poskytnutí příspěvků příspěvkovým organizacím na odpisy majetku
Poskytnutí finanční podpory Škole taekwon-do Dan-Gun, z.s. formou dotace
Nařízení odvodů části investičních zdrojů přísp. organizací do rozpočtu MČ P9
Změna financování sportovních akcí, pořádaných Oddělením kultury, mládeže a tělovýchovy
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2023 o účelovou dotaci na realizaci akce EU-OP JAK Šablony I ZŠ Špitálská
Postup sestavování rozpočtu Městské části Praha 9 na rok 2024
Navýšení a úprava rozpočtu výdajů Odboru správy majetku
Navýšení a úprava rozpočtu kapitoly Školství
Převod finančních prostředků mezi fondy ZŠ Špitálská
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy kapitoly Kultura
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2023 o účelovou dotaci na realizaci projektu v rámci OPPPR
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2023 o účelovou dotaci na údržbu plastik
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2023 o investiční dotaci na akci Rekonstrukce Divadla GONG
Prodloužení doby čerpání dotace na akci Rekonstrukce služebny Policie ČR, U Mateřské školy 2
Změna Nájemní smlouvy č. 2018/OSM/0626/ONAP ze dne 18.12.2018,ve znění Dodatku č. 1,2,3,4 označenou jako Dodatek č. 5 se společností CUKABO, s.r.o., IČO: 02718561
Vydání souhlasného stanoviska k povolení zřízení jednoho vyhrazeného parkovacího stání pro vozidlo osoby těžce tělesně postižené na pozemku parc. č. 640/10 v k.ú. Prosek
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 637, 641/1, 641/2 a 641/21 v k.ú. Vysočany v rámci akce "Rekonstrukce areálu Skloněná - adaptace na bytové domy" pro HMP
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 1908/1 v k.ú. Vysočany v rámci akce "Oprava opěrné zídky, Novovysočanská 553, Praha 9 – Vysočany" pro spol. AAA Realitní fond, a.s., IČ 27413934
Souhlas s umístěním sídla zakládané společnosti Ordinace ŠtěSti s.r.o., na adrese Lovosická 440/40, Praha 9
Uzavření nájemní smlouvy k bytu s xxxx a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s xxxx
Prodloužení nájmu bytu/bytové jednotky s xxxxx
Vydání souhlasného stanoviska k trvalému záboru části pozemku parc. č. 640/32 v k.ú. Prosek za účelem výstavby nového parkoviště včetně příslušenství pro Gymnázium,Praha 9, Českolipská 373, IČO: 60445475
Podání výpovědi ze Smlouvy pro umístění Z-BOXU, ze dne 1.9.2020 spol. Zásilkovna s.r.o., IČO: 28408306
Podání výpovědi ze smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 515/41 v k.ú. Střížkov, č. CON10074 ze dne 1.12.2020 spol. Alza.cz a.s., IČO: 27082440
Uzavření Smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 515/41 v k.ú. Střížkov se spol. VELKÁ PECKA s.r.o., IČO: 03024130
Výměníková stanice Sousedíkova 1044/8 – Dodatek č. 8
Přijetí finančního daru od xxxx
Přijetí finančního daru od společnosti SHD Vysočany, s.r.o.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 500/3, 500/12 a 500/29 v k.ú. Střížkov v rámci akce "Praha 9 - Střížkov: Lovosická, příprava elektromobility, nové kNN, S-153360" pro spol. PREdistribuce, a.s.
Schválení smlouvy o spolupráci se SOŠ Jarov v rámci projektu "Polytechnika"
Bezúplatné převedení majetku z evidence ÚMČ Praha 9 do evidence Základní školy Špitálská
Schválení Dohody o spolupráci s poskytovatelem místa výkonu trestu obecně prospěšných prací
Zpráva o vyřizování stížností, podnětů a petic za II. čtvrtletí roku 2023
Návrh na podání žádostí o dotace od HMP - Programy prevence kriminality
Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého příspěvkovou organizací Divadlem Gong - kulturním a vzdělávacím společenským centrem
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad akcí "Mistrovství světa v halovém veslování 2024", která se koná dne 22. - 24. února 2024 v prostorách haly O2 universum
Poskytnutí věcného daru sboru dobrovolných hasičů Kbely
Poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy
Poskytnutí věcného daru Obvodnímu ředitelství Policie ČR Praha III
Poskytnutí věcného daru Městské policii hl. m. Prahy
Přerozdělení úkolů z usnesení 3. zasedání ZMČ P9, konaného dne 5.9.2023
VZ- „Dodávka papírových výrobků pro úřad městské části – náhradní plnění
Změna tajemníka Komise školské RMČ Praha 9
Podání výpovědi z nájmu bytu xxxx
Podání žaloby na úhradu dluhu na paní Jarmilu Šroubkovou, IČO: 44364971 a udělení plné moci k této žalobě
Poskytnutí finanční podpory MAFIA RECORDS, s.r.o. formou daru
Uzavření Smlouvy o spolupráci při užívání sousedících pozemků mezi MČ Praha 9 a xxxxxx a schválení souhlasu s umístěním sítí a terénních úprav na pozemku č. parc. 509/1 v k.ú. Střížkov podle § 184a stavebního zákona
udělení souhlasu se zřízením zástavního práva k zajištění pohledávek
do celkové výše 115.000.000 Kč a se zřízením zákazu zcizení a zatížení
ve prospěch třetí osoby
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky v k.ú. Vysočany v rámci akce "Praha 9 - Vysočany, Pod Krocínkou, obnova
kVN, opto" pro spol. PREdistribuce, a.s.