Přehled přijatých usnesení z 16. jednání Rady MČ P9 ze dne 21.9.2020

Přílohy

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o investiční dotace na akce Cyklostezka Hrdlořezy - I. a II. etapa

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o účelovou dotaci na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu PČR v roce 2020

Navýšení rozpočtu běžných výdajů Odboru vnitřní správy na poštovné

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Praha - pól růstu

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o investiční dotace na projekty související s naplňováním cílů hl.m.Prahy v rámci Adaptační strategie na změnu klimatu

Navýšení rozpočtu Odboru správy majetku na běžné a kapitálové výdaje

Pořízení termokamer – opatření proti onemocnění COVID 19

Prodloužení nájmu bytu

Podání žaloby na úhradu dluhu, udělení plné moci k této žalobě

Změna Nájemní smlouvy č. 2018/OSM/0626/ONAP ze dne 18.12.2018,ve znění Dodatku č. 1,uzavřením Dodatku č. 2 mezi MČ Praha 9 a společností CUKABO, s.r.o., IČO: 02718561

Výběr nejvhodnější nabídky - ZŠ a MŠ Na Balabence - Nástavba - zvýšení kapacity

Uzavření Kupní smlouvy na dodávku tepelné energie na akci "Jablonecká 723 - vestavba"

Uzavření nájemní smlouvy k bytu

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 2019 v k.ú. Vysočany, ve vlastnictví hl.m. Prahy, Společenství vlastníků jednotek Novovysočanská 502, P9

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k nabytí pozemku parc. č. 437/21 v k.ú. Vysočany, ve vlastnictví společnosti Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost, do vlastnictví HMP

Odstoupení MČ Praha 9 od smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 1872/20 v k.ú. Libeň uzavřené v rámci prodeje bytových jednotek oprávněným nájemcům

Výběr nejvhodnější nabídky na realizaci VZMR "Poliklinika Prosek - připojovací komunikace

Udělení plné moci ve věci návrhu na přezkum oprávněnosti výpovědi

Jmenování ředitelky Mateřské školy Kytlická 757, Praha 9

Stanovení platu ředitelce MŠ Kytlická, Kytlická 757, Praha 9 - Prosek

Návrh na stanovení mimořádné odměny pověřené ředitelce MŠ Kytlická

Souhlas s navýšením kapacity školní jídelny v Základní škole Litvínovská 600

Souhlas s navýšením kapacity školní jídelny v Základní škole Litvínovská 500

Zpráva o vyřizování stížností, podnětů a petic za II. čtvrtletí 2020

Poskytnutí věcného daru Městské policii hl. m. Prahy

Organizační změny v počtu systemizovaných míst Úřadu městské části Praha 9

Uzavření Dodatku č. 11 k pojistné smlouvě č. 0011793961 uzavřené s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s.Vienna Insurance Group

Doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 9

Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů – připomínkové řízení

Uzavření smlouvy s Hlavním městem Prahou o bezúplatný převod správy vstupní cedule k fit parku na pozemku 1121/55 v k.ú. Prosek, Praha 9

Uzavření kupní smlouvy č. 2020/OŽP/0026/DKUM se společnostíFINEP Prosek bytová 10 k.s., odkup 4 ks podzemních kontejnerů v ul.Makedonská, č.p. 833/3, k.ú. Střížkov