Přehled přijatých usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9

Přílohy
Rozpočtové provizorium finančního hospodaření MČ P9 v 1. čtvrtletí 2022
Vyhlášení dotačních programů pro rok 2022
Odpis pohledávky za FIM Development, s.r.o. v likvidaci
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Skloněná č.p. 549/8, k.ú. Vysočany, Praha 9
Zrušení usnesení č. Us ZMČ 90/14 ze dne 23.9.2014 k převodu vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Kolbenova č.p. 635/18, k.ú. Vysočany, Praha 9
Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Střížkov
Uzavření dohody o částečném postoupení práv a povinností ze směnné smlouvy č. SME/35/05/008587/2020 a dohody o parkovacích místech
Prodej částí pozemku parc. č. 628/180 v k. ú. Prosek
Svěření pozemku v k.ú. Vysočany ve vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 9
Svěření pozemku v k.ú. Prosek ve vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 9
Odejmutí stavby na části pozemku parc.č. 515/770 v k.ú. Střížkov (dle GP pro vyznačení budovy nově na pozemku parc.č. 515/771) ve vlastnictví hlavního města Prahy ze správy MČ Praha 9
Prodej nebytových jednotek - garáží č.1, č.2, č.3 a č.4 na pozemku parc.č. 3215/7 v k.ú. Libeň, umístěných ve vnitrobloku za domem Drahobejlova 1601/35 v Praze 9
Prodej nebytových jednotek - garáží č. 856/335, č. 856/26, č. 856/418 a č. 856/440 v budově čp. 856, ulice Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek
Zrušení usnesení č. Us ZMČ 47/21 ze dne 21.9.2021 a schválení úplatného nabytí nemovitých věcí v k.ú. Vysočany z vlastnictví ČR, s právem hospodařit Česká pošta, s.p., do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce MŠ Kovářská, IČ 70920389, se sídlem Kovářská 1790/27, Praha 9
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, zkráceným postupem, na pozemky nebo části pozemků parc. č. 7/2, 496/156, 516/4, 516/20, 516/21, 516/23, 516/24, 516/27, 516/28, 516/29, 516/30, 516/31, 516/35, 568/2, 852/3, 852/4, 852/5, 853 v k.ú. 730 866 Střížkov, Praha 9-Střížkov
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, zkráceným postupem, na základě podkladové urbanistické studie brownfieldu areálu "Pragovka", při ulici Kolbenova
Připomínky MČ Praha 9 k návrhu aktualizace č. 5 ZÚR HMP
Volba tajemníka Finančního výboru ZMČ Praha 9
Zápisy z KV a FV ZMČ P9