Přehled přijatých usnesení z 15. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 7.9.2021

Přílohy
Rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za 1. pololetí 2021
Postup sestavování rozpočtu Městské části Praha 9 na rok 2022
Nedokončení pořízení dlouhodobého majetku
Poskytnutí dotace Auto*Mat, z.s.
Zvýšení rozpočtu MČ P9 r.2021 o účelové dotace na projekty spolufinancované z EU
Zvýšení rozpočtu MČ P9 r.2021 o účelovou dotaci na akci EU-Šablony III MŠ Litvínovská
Převod finančních prostředků v rámci rozpočtu hospodářské/zdaňované činnosti
Převod finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru školství a evropských fondů
Navýšení rozpočtu Klubu Harfica
Změna NS č. 2018/OSM/0626/ONAP ze dne 18.12.2018,ve znění Dodatku č. 1 a č. 2,uzavřením Dodatku č. 3 mezi MČ Praha 9 a společností CUKABO, s.r.o., IČO: 02718561
Prodej částí pozemku parc.č. 628/180 v k. ú. Prosek
Povolení splátek vyúčtování služeb xxxxx
Prodloužení nájmu bytu xxxxx
Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Vysočany do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k žádosti o majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Hrdlořezy mezi HMP a spoluvlastníky xxxxx
Uzavření smlouvy o nájmu NJ č. 1256/101 v domě č.p. 1256, ul. Kovářská 8, Praha 9, k.ú. Vysočany, mezi MČ Praha 9 a panem Mladenem Kovačićem, IČO: 71548289
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke směně pozemků mezi MHMP a společností Prosek Point a.s., a to části pozemku parc. č. 1188 o výměře cca 70 m2 k.ú. Prosek, ve vlastnictví HMP, ve správě TSK hl.m. Prahy, za části pozemků parc. č. 615/179, parc. č. 615/9, parc. č. 614/1, parc. č. 614/1, parc. č. 643/56, parc. č. 643/56, o celkové výměře cca 1625 m2, všechny v k.ú. Prosek, ve vlastnictví společnosti Prosek Point a.s. za účelem umístění městského mobiliáře na pozemku parc.č. 643/56 k.ú. Prosek a sjednocení souvisejících pozemků do vlastnictví hl. m. Prahy
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji pozemků parc.č. 2118/3, parc.č. 2118/4 a části pozemku parc.č. 2512, všechny v k.ú. Hloubětín, ve vlastnictví hl. m. Prahy xxxxx
Uzavření smlouvy o nájmu nebytové jednotky č. 569/102 v přízemí domu čp. 569 ul. Vysočanská 47 Praha 9, k.ú. Prosek, mezi MČ Praha 9 a Nikou Šťastnou, IČO: 68668358
Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 1123/1 v k.ú. Prosek, Praha 9, mezi MČ Praha 9 a paní Zoryanou Zoubkovou, IČO: 05431662
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.552/73 - č.p.553/71, k.ú. Prosek, Praha 9
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Skloněná č.p. 549/8, k.ú. Vysočany, Praha 9
Zpráva o plnění usnesení ZMČ P9 ke dni 7.9.2021
Centralizovaný nákup elektrické energie na rok 2023 - 2024 prostřednictvím komoditní burzy PXE, a.s.
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad sportovní akcí: Světový pohár MMA World Cup IMMAF 2021
Schválení žádosti o záštitu starosty Městské části Praha 9 nad charitativní akcí Rokytka Charity Challenge
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad charitativní akcí - Exhibiční fotbalový turnaj známých osobností
Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb spojených se správou a údržbou nemovitosti Jestřabí v Krkonoších čp. 79, smlouva INO/OVS/3/2009
Návrh na uzavření smlouvy o vzdělávání pedagogických pracovníků - koordinátorů ICT
Revokace usnesení Rady Městské části Praha 9, č. Us. RMČ 358/19 ze dne 11.06.2019, k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 432/3, 432/4, 432/5, 432/6, 432/7, 433/1, 433/2, 434/1, 434/2, 434/3, 435, 437/3, 437/23, 437/26, 1934/2, 1934/5, 1934/6, 1934/7, 1934/8, 1934/9, vše v k.ú. Vysočany, Praha 9, při ulici Na Břehu
Odejmutí pozemku v k.ú. Hloubětín ve vlastnictví hl.m. Prahy ze správy MČ Praha 9
Svěření pozemku v k.ú. Prosek ve vlastnictví hl. m. Prahy do správy MČ Praha 9
Svěření pozemku v k.ú. Prosek ve vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 9