Přehled přijatých usnesení z 15. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 20.8.2019

Přílohy

Úprava rozpočtu v rámci akce OSM - Výstavba parkovacího domu Prosek

Udělení Grantů na programy humanitární a sociální v roce 2019

Úprava rozpočtu v rámci investic Odboru správy majetku

Termínované účty u České Spořitelny, a.s. a Komerční banky, a.s.

Navýšení rozpočtu běžných výdajů Personálního servisu na osobní výdaje zaměstnanců

Navýšení rozpočtu běžných výdajů Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy na kulturní akce

Navýšení rozpočtu Odboru školství a evropských fondů a navýšení rozpočtu hospodářské činnosti

Navýšení rozpočtu investic Odboru školství a evropských fondů

Poskytnutí příspěvků ZŠ Novoborská a ZŠ a MŠ Na Balabence na odpisy majetku

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 628/177, parc.č. 628/179 a parc.č. 628/180 vše v k.ú. Prosek v rámci akce "Praha 9, Prosek, ulice Vysočanská, Veltruská" pro Společenství vlastníků Vysočanská 567-468 a Společenství vlastníků Vysočanská 569-570, zast. spol. ROIVATHERM s.r.o.

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke směně pozemku parc. č. 61, části pozemku parc. č. 60 a pozemku parc. č. 39/34 vše v k.ú. Hrdlořezy, ve vlastnictví společnosti AUTO JAROV s.r.o. za část pozemku parc. č. 62, pozemek parc. č. 63, část pozemku parc.č. 66/1, část pozemku parc. č. 509/1 a pozemek parc. č. 510 vše v k.ú. Hrdlořezy, ve vlastnictví hl.m. Prahy

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 155/1 a pozemku parc. č. 153, oba v k.ú. Vysočany, ve vlastnictví hl.m. Prahy, Společenství vlastníků Rokytka IV

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji pozemků parc. č. 1849/1, parc. č. 1848, parc. č. 2510/6, parc. č. 2510/3 a parc. č. 2222 vše v k.ú. Hloubětín, ve vlastnictví hl.m. Prahy

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji pozemku parc. č. 534/4 v k.ú. Hrdlořezy, ve vlastnictví hl.m. Prahy

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke směně pozemku parc. č. 1417/12 v k.ú. Vysočany ve vlastnictví Bytového družstva Krocínka za pozemky parc. č. 1417/4, parc. č. 1417/6 a parc. č. 1420 v k. ú. Vysočany ve vlastnictví hl.m. Prahy

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji části pozemku parc. č. 534/1 v k.ú. Hrdlořezy, ve vlastnictví hl.m. Prahy

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 605/1 v k.ú. Prosek za účelem umístění nové elektropřípojky pro spol. COM PLUS CZ a.s.,

Vydání nesouhlasného stanoviska k pronájmu části poz. parc.č. 496/90 v k.ú. Střížkov

Vydání nesouhlasného stanoviska k pronájmu části poz. parc.č. 615/10 v k.ú. Prosek

Vydání nesouhlasného stanoviska k pronájmu nemovitostí v k. ú. Libeň

Změna Nájemní smlouvy č. 2017/OSM/0311/ONAP ze dne 25.9.2017, ve znění Dodatku č.1 uzavřením Dodatku č. 2

Změna Nájemní smlouvy č. 2018/OSM/0626/ONAP ze dne 18.12.2018, uzavřením Dodatku č. 1 mezi MČ Praha 9 a společností CUKABO, s.r.o., IČO: 02718561

Vydání souhlasu s postoupením Smlouvy o nájmu č. 2019/OSM/0178/ONAN ze dne 5.6.2019, na pronájem NP v domě čp. 816, Park přátelství, Praha 9 a uzavření Dodatku č.1 mezi MČ Praha 9 a spol. Central Park Prosek s.r.o., IČO 07901411

Změna Smlouvy o dílo č. 20018/OSM/0552/DDIL "MŠ U Vysočanského pivovaru - spojovací krček" - uzavření Dodatku č. 2 mezi ÚMČ Praha 9 a firmou Z+D stavební společnost, spol. s r.o.

Podání vylučovací žaloby ve vztahu k bytu - jednotce č. 550/4 v budově č.p. 550 a 551 v k.ú. Prosek a udělení plné moci Mgr. Františku Steidlovi

Udělení plné moci pro Mgr. Františka Steidla k zastupování Městské části Praha 9 ve všech úkonech insolvenčního řízení, vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. MSPH 60 INS

Podání výpovědi z nájmu bytu s tříměsíční výpovědní dobou, povolení splátek dluhu

Uzavření nájemní smlouvy k bytu, žádost o vyjmutí komory z předmětu nájmu a informaci o nesplnění podmínek

Uzavření dohody o skončení nájmu nebytové jednotky – garáže č. 856/465 v objektu čp. 856, ulice Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek, dohodou ke dni 31.8.2019

Uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č. st. 451 v k.ú. Strážné s Tělovýchovnou jednotou Jiskra Praha, z.s

Prodej pozemků parc.č. 615/21, parc.č. 643/1 a parc.č. 1185/6 v k.ú. Prosek

Uzavření pachtovní smlouvy za účelem zajištění správy a provozování budovy U Brabců se společností Devátá rozvojová a.s., se sídlem Jablonecká 322/70, Praha 9

Uzavření smluv o užívání parkovacích stání v nehlídaném Parkovacím domě Prosek

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke směně pozemků parc. č. 1900/41 a parc. č. 1900/47 v k.ú. Uhříněves, které jsou ve vlastnictví žadatelů (fyzických osob) za pozemky parc. č. 356/1, parc. č. 357/1, parc. č. 357/2, parc. č. 357/3, parc. č. 357/5, parc. č. 357/6, a parc. č. 357/7 všechny v k. ú. Hrdlořezy a pozemek parc. č. 1816/1 k.ú. Vysočany, ve vlastnictví hl.m. Prahy

Uzavření smlouvy o výpůjčce za účelem umístění zařízení v rámci projektu NUMERI se společností C&R Developments s.r.o.

Povolení splátek dluhu

Schválení přijetí finančního daru pro Základní školu Špitálská

Zařazení ředitelek mateřských škol zřizovaných Městskou částí Praha 9 do vyšší platové třídy a změnu platů od 1. 9. 2019

Stanovení platu nově jmenovaného ředitele ZŠ a MŠ Na Balabence

Odvolání členů dozorčí rady organizace Sociální služby Praha 9, z.ú. a jmenování členů nových

Schválení Dodatku č. 1 Rámcové smlouvy o zajištění veřejných služeb

Schválení platového výměru paní Martině Fialové, ředitelce Divadla Gong - kulturního a společenského centra

Schválení Smlouvy o výrobě pořadu a poskytnutí licence

Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad pražským přeborem ve skateboardingu "Pražský Démon", který se uskuteční dne 7. 9. 2019 ve skateparku Vysoplaza

Organizační změny v počtu systemizovaných míst ÚMČ P9

Schválení Organizačního řádu Úřadu MČ Praha 9

Informační zpráva o činnosti Rady Městské části Praha 9 v I. pol. 2019

Svolání 6. zasedání ZMČ P9

Novelizace Obecně závazné vyhlášky č.12/2008 Sb., hl.m.Prahy, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

Podání výpovědi z nájmu bytu