Přehled přijatých usnesení z 15. jednání Rady MČ P9 ze dne 4.9.2023

Přílohy
Navýšení rozpočtu kapitoly Školství v hlavní a hospodářské činnosti
Uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce se ZŠ Novoborská, skončení nájmu bytu dohodou se ZŠ Novoborská, udělená výjimky ze Zásad pronajímání bytů MČ Praha 9 xxxx, uzavření nájemní smlouvy s xxxx, uzavření změny smlouvy s xxxxx
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci akce "Trasy Vodafone v ulicích Na Vyhlídce, Valečovská, Litoměřická, Praha 9" mezi MČ Praha 9 a společností Vodafone Czech Republic a.s.
Schválení nového znění Zásad pronájmu bytů ve správě MČ Praha 9 za smluvní nájemné ve výběrovém řízení a vyhlášení výběrového řízení na pronájem bytů za smluvní nájemné formou aukce
Schválení souhlasu MČ Praha 9 jako vykonavatele práv vlastníka k pozemkům parc. č. 615/17 a 1373 v k.ú. Prosek s dočasnou stavbou reklamního zařízení ve vlastnictví společnosti euroAWK s.r.o., IČO: 24196819
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci akce "FIS_FTTH_CZ_3063_10479_00226_Praha_Prosek_C" mezi MČ Praha 9 a společností T-Mobile Czech Republic a.s.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 3045/2 v k.ú. Libeň pro Společenství vlastníků pro dům čp. 2295/9,11,13, ul. Kovanecká, Praha 9, IČO 27242226
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci akce "FIS_FTTH_CZ_3061_10424_00226_Praha_Prosek_A" mezi MČ Praha 9 a společností T-Mobile Czech Republic a.s.
Uzavření Dohody o ukončení Příkazní smlouvy č. 2019/OSM/0074/DPRK ze dne 1.4.2019 se spol. Garáže Lovosická, s.r.o., IČO: 27169561
Zrušení usnesení č. Us RMČ 403/23 ze dne 22. 08. 2023 a na odpis nevymožitelných pohledávek
Změna smlouvy o dílo č. 2021/OSM/0067/DDIL ze dne 31.05.2021 ve znění jejích pozdějších dodatků č. 1, 2 a 3 "Novostavba objektů ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry - opakované řízení" - uzavření Dodatku č. 4 mezi ÚMČ Praha 9 a firmou PP53, a.s. a SMP Construction a.s.
Schválení Smlouvy o spolupráci s Hl. m. Prahou
Vydání souhlasného stanoviska k dočasnému užívání pozemku parc. č. 12/2 v k.ú. Vysočany za účelem umístění zařízení staveniště pro společnost The English College in Prague - Anglické gymnázium, o.p.s., IČO: 25719815