Přehled přijatých usnesení z 12. zasedání ZMČ Praha 9, ze dne 30. 3. 2021

z technických důvodů není k dispozici jmenný přehled hlasování

Přílohy
Návrh rozpočtu MČ Praha 9 na rok 2021 a střednědobého rozpočtového výhledu na r. 2022-2026
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2021 o investiční dotaci na akci ZŠ a MŠ Na Balabence - navýšení počtu tříd
Ponechané nevyčerpané účelové prostředky z rozpočtu hl.m.Prahy z předchozích let k využití v roce 2021
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Na Břehu 567/7, Na Břehu 567/9, Sokolovská 567/306, k.ú. Vysočany, Praha 9
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Klíčovská č.p. 351/2, 352/4, 353/6 a 354/8 v k.ú. Prosek, Praha 9
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytových domech Vysočanská č.p. 548 a 549, k.ú. Prosek, Praha 9
Zrušení části usnesení ZMČ MČ Praha 9 ve věci prodeje bytové jednotky na adrese Na Břehu 567/7, Na Břehu 567/9, Sokolovská 306, k.ú. Vysočany, Praha 9
Povolení splátek dluhu
Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Prosek vlastníkům bytové jednotky v domě č.p. 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774 v ulici Lovosická
Svěření částí pozemků v k.ú. Vysočany ve vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ P9
Schválení zprávy o provedení inventarizace majetku hlavního města Prahy, Městské části Praha 9 a příspěvkových organizací jí zřizovaných za rok 2020
Jednací řád Výborů ZMČ P9
Zpráva o plnění usnesení ZMČ P9 ke dni 9. 3. 2021
Informační zpráva o činnosti RMČ P9 v průběhu II. pol. 2020
Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 1017/1; 1840/1; 1840/11;1840/12; 1840/13; 1846/1; 1846/4; 1846/5; 1846/6; 1846/7;1846/8; 1846/9; 1846/10; 1846/13; 1840/20; 1014/1 v katastrálním území Vysočany, Praha 9, při ulici Levobřežní
Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemku č. parc. 2528/14, v katastrálním území Hloubětín, Praha 9, při ulici U Elektry
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 2116/32, 2116/4, 2116/5, 2116/6, 2116/7, 2116/15, 913, vše v k.ú. Vysočany, a č. parc. 1711/3 v k.ú. Hloubětín, Praha 9, při ulici Poděbradská a U Elektry
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu zkráceným postupem na základě urbanistické studie brownfieldu Urbanistické studie ČKD Kolbenka SEVER, při ulici Kolbenova
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu zkráceným postupem na základě podkladové studie při ul. Ke Klíčovu a drážním tělesu
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu zkráceným postupem na základě Objemové studie území Poděbradská / Rokytka, při ulici Poděbradská
Zápisy z KV a FV ZMČ P9
Rezignace Ing. Jana Jarolíma na funkci starosty Městské části Praha 9, ke dni 31. 3. 2021
Volba starosty MČ Praha 9
Volba I. místostarosty MČ Praha 9