Přehled přijatých usnesení z 12. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 22.6.2020

Přílohy

Odstoupení MČ Praha9 od smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky uzavřené v rámci prodeje bytových jednotek oprávněným nájemcům a uzavření Souhlasného prohlášení o vlastnickém právu k jednotce, k.ú. Prosek

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 615/11 a parc.č. 1123/1 vše v k.ú. Prosek v rámci akce "Prosecká - vozovka a zastávka MHD (v úseku Na Vyhlídce - Vysočanská) Praha 9, č. akce 125" pro Technickou správu komunikací hl.m. Prahy, zast. spol. "sinpps, s.r.o."

Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci akce "ZŠ Litvínovská - přeložka kVN" v k.ú. Prosek mezi MČ P9 a společností PREdistribuce a.s.

Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemků parc.č. 1811/3, parc. č. 1813/5 a pozemků parc. č. 1813/3 a parc. č. 1813/6 o celkové výměře 1 290 m2, vše v k. ú. Vysočany, se společností FINEP Elektra k.s.,IČO: 62065271

Souhlas s umístěním sídla společnosti - GVM-elements s.r.o., IČO: 03103391, na adrese Lovosická 440/40, Praha 9

Zpětvzetí žaloby na vyklizení bytu manžely a podání výpovědi z nájmu bytu

Udělení výjimky ze Zásad pronajímání bytů, uzavření nájemní smlouvy k bytu, prodloužení nájmu bytu a prodloužení smlouvy o ubytování

Změna Smlouvy o nájmu č. 0049/92/OOS ve znění dodatků č. 1-7, na pronájem NJ č.965/106 v domě čp. 965, Sokolovská 185, Praha 9, uzavřením Dodatku č.8, jehož předmětem je rozšíření účelu nájmu

Záměr nabytí nemovitých věcí v k.ú. Prosek do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9

Přijetí opatření ke zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci COVID-19 pro nájemce nebytových objektů a prostor MČ Praha 9

Úprava v rámci finančního plánu vedlejší hospodářské činnosti-školství

Návrh na vyřazení z majetku a prodej 7 ks kontejnerů na použitý textil

Dodatek ke smlouvě ev.č.D20-9126/19/1 se společností Technologie hlavního města Prahy,a.s. o zajištění elektrické energie a údržbě lamp v místě cyklostezky Podvinný Mlýn x Kovanecká, Praha 9

Centralizovaný nákup elektrické energie na rok 2022 prostřednictvím komoditní burzy PXE,a.s.

Vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku

Udělení ocenění významným osobnostem Městské části Praha 9

Vzdání se funkce vedoucího Odboru školství a evropských fondů ÚMČ P9

Zvýšení rozpočtu Městské části Praha 9 roku 2020 o převod 100% podílu Městské části Praha 9 na celkové daňové povinnosti hl.m.Prahy na DPPO za zdaňovací období roku 2019

Vybudování samostatného vchodu pro zaměstnance do budovy ÚMČ Praha 9

Schválení odpisových plánů příspěvkových organizací zřizovaných MČ P9

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o finanční prostředky na realizaci projektu v rámci Programu prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť pro rok 2020

Poskytnutí účelových příspěvků příspěvkovým organizacím na podporu pomoci v boji proti pandemii COVID 19

Zajištění průběhu voleb do Senátu Parlamentu České republiky

Navýšení rozpočtu běžných výdajů Odboru školství a evropských fondů

Navýšení rozpočtu výdajů Servisu informačních technologií

Povolení splátek dluhu

Odměny ředitelů základních a mateřských škol zřízených Městskou částí P9