Přehled přijatých usnesení z 12. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 20.6.2023

Přílohy
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Odboru vnitřní správy
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2023 o finanční prostředky na realizaci projektu v rámci Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2023
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2023 o účelovou dotaci na realizaci akce EU-OP JAK Šablony I MŠ Litvínovská
Poskytnutí dotací z rozpočtu Městské části Praha 9 v roce 2023
Navýšení rozpočtu výdajů kapitoly Bezpečnost
Připojení MČ Praha 9 k programu Cityvizor
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2023 o finanční prostředky na zabezpečení výkonu agendy sociálně - právní ochrany dětí
Vybavení budovy ZŠ a MŠ U Elektry
Navýšení a úprava rozpočtu investic Odboru správy majetku
Poskytnutí finanční podpory Athletic Clubu Sparta Praha, z.s. formou dotace
Převod finančních prostředků mezi fondy MŠ Novoborská
Úprava rozpočtu kapitoly Školství
Navýšení rozpočtu investic Odboru vnitřní správy
Převod finančních prostředků mezi fondy MŠ U Nové školy
Navýšení rozpočtu výdajů Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy na sportovní akce
Povolení splátek nedoplatku na vyúčtování služeb xxxx
Prodloužení nájmu bytové jednotky/bytu xxxxx
Uzavření smlouvy o nájmu nebytové jednotky č. 352/101, v 1. NP domu č.p. 352, ul. Jablonecká č.o. 37, v k.ú. Střížkov, Praha 9, mezi MČ Praha 9 a společností blue bear marketing agency s.r.o., IČO: 07164378
Souhlas s umístěním sídla zakládané společnosti Pediatrie Prosek s.r.o., na adrese Lovosická 440/40, Praha 9
Souhlas s umístěním sídla společnosti pro pana xxxx, na adrese U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 509/1 v k.ú. Střížkov pro spol. FINEP Prosek bytová 10 k.s.
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci akce "Rozšíření optické sítě Vodafone v ulici Litoměřická, Praha 9" mezi MČ Praha 9 a společností Vodafone Czech Republic a.s.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky v k.ú. Vysočany v rámci akce "FIS_FTTH_CZ_3041_12440_00141_PRAHA_Balkan_A" pro spol. T-Mobile Czech Republic a.s.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 443 v k.ú. Vysočany v rámci akce "PŘÍSTAVBA KŘÍDLA "I" KE STÁVAJÍCÍMU OBJEKTU POLIKLINIKA VYSOČANY" pro spol. Property Sokolovská, s.r.o.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 31, 480/1 a 1992/1 v k.ú. Vysočany v rámci akce "Stavba č. 44409 – TV Praha 9, etapa 0002 – Oblast Vysočany – ulice Na Břehu a Freyova" pro spol. PREdistribuce, a.s.
Změna smlouvy o dílo ze dne 31. 5. 2021 č. 2021/OSM/0067/DDIL ve znění pozdějšího Dodatku č. 1 a 2., uzavřením dodatku č. 3 mezi ÚMČ Praha 9 a společnostmi PP53, a.s. a SMP Construction a.s.
Souhlas vlastníka s umístěním a provozem sítě elektronických komunikací“ na adrese Na Vyhlídce 386/3
Výpověď nájmu nebytové jednotky č. 555/101 v domě č.p. 554,555, ul. Vysočanská č.o. 69, 67, Praha 9 - Prosek, Jarmile Šroubkové, IČO: 44364971
Výpověď nájmu nebytové jednotky č. 551/101 v domě č.p. 550, 551, ul. Vysočanská č.o. 77, 75, Praha 9 - Prosek, Naně Nodia, IČO: 63934302
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky v k.ú. Vysočany v rámci akce "Vedení 110 kV TR Východ – TR Sever" pro spol. PREdistribuce, a.s.
Úprava poskytnuté slevy z nájemného z bytů a na stanovení ceny nájemného z bytů pro nově uzavírané nájemní smlouvy
Změna prohlášení vlastníka bytového domu č.p. 638, ulice Nemocniční, Praha 9, stojícím na pozemcích parc.č. 1090/2, 1091/1, 1092/5 a 1092/6 vše v obci Praha, k.ú. Vysočany
Uzavření pachtovní smlouvy k pozemkům v k.ú. Vysočany, se společností Devátá rozvojová a.s., se sídlem Jablonecká 322/70, Praha 9, PSČ 190 00, IČO: 27944603
Uzavření Změny smlouvy o poskytnutí přechodného útočiště v nouzi - Dodatku č. 1 - s xxxx
Souhlas s podnájmem částí pozemků v k.ú. Vysočany mezi společností Devátá rozvojová a.s., se sídlem Jablonecká 322/70, Praha 9, PSČ 190 00, IČO: 27944603 a podnájemcem The English College in Prague - Anglické gymnázium, o.p.s., IČO: 25719815 a podnájemcem Základní škola Novoborská, IČO: 61381276
Odměny ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 9
Schválení rozdělení finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu hl.m.Prahy
Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého MŠ a ZŠ
Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy bytu v DPS
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad sousedskými slavnostmi "Zažít město jinak na Praze 9", které se koná dne 16. záží 2023 v lokalitách: Nové Vysočany, Pragovka Gallery, U proseckého kostela, U Vysočanského pivovaru a v parku Zahrádky
Vzdání se funkce vedoucího Odboru výstavby a územního rozvoje ÚMČ P9
Přerozdělení úkolů z usnesení 2. zasedání ZMČ P9, konaného dne 6.6.2023
Žádost MČ P9 - doprava po Praze po dobu konání MS v ledním hokeji 2024
Návrh na schválení provozního řádu pro veřejné prostranství, pozemek parc. č. 117/1 a 117/24 v k.ú. Prosek
Legální plochy pro graffiti na Praze 9
Změna smlouvy o zajištění provozu sportovního areálu uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě
Roční účetní závěrka spol. Devátá rozvojová a.s. za rok 2022
Odvolání a volba člena dozorčí rady společnosti HORTUS správa zeleně s.r.o.
Navýšení rozpočtu investic kapitoly Školství
Vydání souhlasného stanoviska ke stavebnímu záměru "Cvičné hřiště 32 x 10m Tenisový klub Praga Vysočany z.s."