Přehled přijatých usnesení z 12. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 20.6.2022

Přílohy
Vrácení nedočerpané části dotace poskytnuté ZŠ Špitálská v rámci výzvy OP VVV na projekt EU Šablony II ZŠ Špitálská
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2022 o účelovou dotaci na investiční akci Vybudování sportovního hřiště pro mládež - součást Parku Podviní, k.ú. Vysočany
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2022 o účelovou dotaci na investiční akci Rekonstrukce služebny Policie ČR, U Mateřské školy 2
Zvýšení rozpočtu MČ P9 9 roku 2022 o převod 100% podílu Městské části Praha 9 na celkové daňové povinnosti hl.m.Prahy na DPPO za zdaňovací období roku 2021
Zvýšení rozpočtu Městské části Praha 9 roku 2022 o podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období od od 1.12.2021 do 31.12.2021 a od 1.1.2022 do 31.5.2022
Vrácení části dotace přijaté v rámci OPVVV na realizaci akce EU Šablony II ZŠ Litvínovská 600
Navýšení rozpočtu investic Odboru školství a evropských fondů
Uzavření finančního vypořádání za rok 2021 mezi státním rozpočtem, rozpočtem hl.m. Prahy a Městskou částí Praha 9
Navýšení rozpočtu investic Odboru správy majetku
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Oddělení kultury,mládeže a tělovýchovy
Uzavření dohody o skončení smlouvy o výpůjčce č. Výpůjč./OSM/1/2007, ve znění dodatku č. 1 a 2 na pozemek parc. č. 3020/8, jehož součástí je budova č.e. 669, v k. ú. Libeň, s ústavem ACORUS, z.s., IČO: 67365256,ke dni 30.06.2022
Podání výpovědi ze smlouvy o nájmu č. NAP/58/02/006357/2005 ze dne 18.2.2005 na pronájem části pozemku parc.č. 662/4 v k. ú. Malešice, Robertu Sálovi,IČO:44364504
Podání výpovědi ze smlouvy o nájmu č. NAP/58/02/006356/2005 ze dne 18.2.2005 na pronájem části pozemku parc.č. 662/4 v k. ú. Malešice, Danielu Soukupu Hejsovi,IČO:69507279
Vydání souhlasného stanoviska vlastníka pozemku parc. č. 500/11 v k. ú. Střížkov, se stavbou "Zateplení, sanace obvodového pláště a střechy panelového objektu Jablonecká 364 -365, Praha 9" dle dokumentace ke stavebnímu řízení z 1/2022 zpracované Ing. Tomášem Novotným, Haškova 132/5, 170 00 Praha 7, IČO: 87706369
Udělení plné moci Mgr. Františku Steidlovi, advokátovi, ve věci žaloby xxxx o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu
Souhlas s umístěním sídla společnosti A PLAZMA a.s., IČO: 00542024, na adrese Lovosická 440/40, Praha 9
Podání žaloby na vyklizení a odevzdání bytové jednotky na xxxx, udělení plné moci k této žalobě, povolení splátek vyúčtování služeb xxxx
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke směně částí pozemků parc. č. 1658/13 a parc.č. 1658/15 oba v k.ú. Vysočany o celkové výměře cca 327 m2 ve vlastnictví společnosti HPST, s.r.o. za část pozemku parc. č. 1653 k.ú. Vysočany o celkové výměře cca 397 m2 ve vlastnictví hl. m. Prahy
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji částí pozemku parc.č. 1125/1 v k.ú. Prosek o výměře cca 2,5 m2 a cca 40 m2 ve vlastnictví hl.m. Prahy xxxx
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji části pozemku parc.č. 1125/1 v k.ú. Prosek o výměře 2 m2 ve vlastnictví hl.m. Prahy xxxx
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k nabídce na úplatné nabytí pozemků parc. č. 4012/16, parc. č. 4012/17, parc. č. 4012/18 a parc. č. 4012/19 v k.ú. Libeň z vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizace do vlastnictví HMP
Uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce s xxxx
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 628/154 a parc. č. 628/157 v k.ú. Prosek v rámci akce "Praha 9, doplnění VO v parku Bílinská x Veltruská" pro HMP
Uzavření dohody o skončení nájmu založeného nájemní smlouvou č. NAP/58/02/008783/2006, ve znění dodatku č.1 a č. 2,se spolkem Tělovýchovná jednota Praga, z.s., IČO: 00539112, ke dni 30.6.2022, změnu nájemní smlouvy č. 2018/OSM/0612/ONAP ve znění dodatku č. 1, mezi MČ Praha 9 a spolkem SK Praga Vysočany, IČO: 26576589, označenou jako dodatek č. 2 a uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 437/2 v k. ú. Vysočany, se spolkem Tenisový klub Praga - Vysočany, z.s.,IČO: 67981399
Uzavření nájemní smlouvy k bytu se ZŠ Špitálská
Rezignace ředitelky ZŠ Špitálská a pověření vedením ZŠ Špitálská
Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého Mateřskou školou Pod Krocínkou
Zásadní připomínky městské části Praha 9 k zahájení řízení o územním plánu hl. m. Prahy (Metropolitním plánu)
Uzavření smlouvy o poskytování právních služeb
Udělení ocenění významným osobnostem Městské části Praha 9
Schválení žádosti o změnu termínu jednorázové akce pro neorganizované děti a mládež z účelové dotace pod smlouvou č.2021/OE/00 /DDOT Athletic Clubu Sparta Praha, z.s.
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad projektem mezinárodního sochařského festivalu pod názvem " Festival M3 Umění v prostoru"
Schválení podání žádosti hodnotící komisi Rady HMP pro umění ve veřejném prostoru na realizaci a převod finančních prostředků z rozpočtu HMP - projekt "Fontána Vysočany" z Programu "Umění pro město"
Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého Divadlem Gong - kulturním a vzdělávacím společenským centrem
Provedení kontroly a auditu veřejných zakázek realizovaných MČ Praha 9
Změna Smlouvy o nájmu č. 2016/OSM/0540/ONAN ze dne 22. 08. 2016 ve znění Dodatku č.1 ze dne 23. 04. 2018, uzavřením Dodatku č.2, mezi MČ Praha 9 a MVDr. Petrou Krškovou, IČO: 03215326