Přehled přijatých usnesení z 12. jednání Rady MČ P9 ze dne 21.6.2021

Přílohy
Navýšení rozpočtu výdajů Odboru vnitřní správy
Přijetí finančního daru od společnosti FINEP Prosek, k.s.
Přijetí finančního daru od společnosti Prosek Development, a.s.
Přijetí finančního daru od společnosti FINEP Harfa, k.s.
Poskytnutí dotace S.A.C. Praga
Poskytnutí dotace Athletic Club Sparta Praha
Poskytnutí dotace AC Sparta Praha florbal
Poskytnutí dotace AC Sparta Praha stolní tenis
Poskytnutí dotace AC Sparta Praha Judo
Poskytnutí dotace AC Sparta Praha Futsal
Poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Prosek
Poskytnutí dotace RC Sparta Praha
Poskytnutí dotace Fotbalové akademii Praha
Dodatečné finanční vypořádání dotace na zkoušky odborné způsobilosti za r.2020
Zvýšení rozpočtu Městské části Praha 9 roku 2021 o převod 100% podílu Městské části Praha 9 na celkové daňové povinnosti hl.m.Prahy na DPPO za zdaňovací období roku 2020
Zajištění průběhu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Převody finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru správy majetku a poskytnutí účelového příspěvku ZŠ a MŠ Na Balabence
Zvýšení rozpočtu Městské části Praha 9 na rok 2021 o dotaci na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství
Zvýšení rozpočtu Městské části Praha 9 roku 2021 o podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období od 1.12.2020 do 31.12.2020 a od 1.1.2021 do 31.5.2021
Převody finančních prostředků v rámci rozpočtu investičních akcí
Povolení splátek části vyúčtování služeb manželům xxxx
Prodloužení nájmu bytu s xxxxxx, uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxx a skončení nájmu bytu s xxxxxxx
Změna smlouvy o dílo č. 2020/OSM/0230/DDIL "ZŠ a MŠ Na Balabence - NÁSTAVBA - zvýšení kapacity" uzavření Dodatku č. 2 mezi Městskou částí Praha 9 a firmou Z&D stavební společnost, spol. s r.o.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 376/3 v k.ú. Vysočany v rámci akce "SSZ 9.216 Freyova - garáže Fénix" pro spol. STRM Beta, a.s.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 1121/55 v k.ú. Prosek v rámci akce "BD Prosek" pro spol. Lovosická 778, s.r.o.
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 500/104 v k.ú. Střížkov, se společností Kopec food s.r.o., IČ 24761087
Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v rámci akce "SITE A9LOV - Střížkov (ACR 202002523)" k pozemku parc.č. 515/29 v k.ú. Střížkov mezi MČ Praha 9 a společností Vodafone Czech Republic a.s.
Uzavření Smlouvy o výpůjčce částí pozemků parc.č. 624/7 k.ú. Prosek, parc. č. 515/26 k.ú. Střížkov a parc. č. 1939/2 k.ú. Vysočany mezi MČ Praha 9 a společností JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o. za účelem umístění přístřešků MHD
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k pronájmu pozemků parc.č. 67/3, parc.č. 90/1 a parc.č. 535, všechny v k.ú. Hrdlořezy, ve vlastnictví hl.m. Prahy společnosti Zahrádkářská osada Mezitratí z.s.
Revokace usnesení Rady MČ Praha 9 č. Us RMČ 175/20 ze dne 20.4.2020 v rámci žádosti o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 2446/9 v k.ú. Libeň ve vlastnictví hl.m. Prahy společnosti VLAMICH, s.r.o.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji prodej částí pozemku parc. č. 2446/18 k.ú. Libeň, dle návrhů GP oddělené a nově označené jako parc. č. 2446/22 o výměře 257 m2 a parc. č. 2446/23 o výměře 190 m2, oba v k.ú. Libeň, ve vlastnictví hl. m. Prahy společnosti Vlamich, s.r.o.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k pronájmu částí pozemků parc.č. 1415/17, parc.č. 1415/18, parc.č. 1415/4, parc.č. 1417/18 a parc.č. 1415/7, všechny v k.ú. Vysočany Společenství vlastníků domu Vinice č.p. 826/12
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k pronájmu pozemků parc.č. 2996/1 o výměře 436 m2 a parc.č. 2996/10 o výměře 586 m2, oba v k.ú. Libeň, ve vlastnictví hl.m. Prahy společnosti ARROGANCE s.r.o.
Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 1121/55 v k.ú. Prosek, Praha 9, mezi MČ Praha 9 a společností LA Golden s.r.o., IČO: 10880861
Vydání souhlasu s postoupením Smlouvy o nájmu č. 2017/OSM/0017/ONAN ze dne 30. 12. 20016, ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č.2 a Dodatku č. 3, na pronájem NP v domě č.p. 322, Jablonecká 72, Praha 9 a uzavřením Dodatku č.4 mezi MČ Praha 9 a P.P.Klub Prosek s.r.o., IČO: 10765573
Skončení nájmu bytové jednotky s xxxxx, povolení splátek vyúčtování služeb xxxxxx
Záměr nabytí stavby čp. 387, která stojí na pozemku parc.č. 192/4, a pozemků parc.č. 192/4, parc.č. 192/5 a parc.č. 192/6, vše v k.ú. Prosek, do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ P9
Schválení smlouvy o převodu projektové dokumentace "Přisvětlení přechodu pro chodce v ul. Litoměřická - K Lipám" na hl. m. Prahu, zast. Technickou správou komunikací
Výběr nejvhodnější nabídky pro výběr zhotovitele na realizaci akce „Obsluha a správa odpadkových košů na Praze 9“
Schválení mimořádné odměny ředitelkám ZŠ Novoborská a MŠ Kytlická za zajištění provozu škol v době protiepidemických opatření
Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků v ZŠ Špitalská a v MŠ Veltruská pro školní rok 2021-2022
Stanovení platu ředitelce MŠ U Nové školy
Souhlas RMČ s pracovně právním vztahem člena ZMČ P9
Schválení žádosti o změnu účelu čerpání dotace z rozpočtu MČ Praha 9 na realizaci projektu "Udržování a oživování kulturních a historických tradic na Střížkově"
Schválení podpory pro handicapované sportovce
Zpráva k centralizovanému nákupu elektrické energie pro rok 2022
Vyhlášení veřejné soutěže projektu HMP"Program umění pro město" - Fontána Vysočany – dětské brouzdaliště a plastika a schválení zadávacích dokumentů - soutěžních podmínek včetně příloh
Roční účetní závěrka spol. Poliklinika Prosek, a.s. za r. 2020
Rozdělení nemovité věci - vlastnického práva k pozemku parc.č. 614, jehož součástí je stavba, bytový dům č.p. 589 na adrese: Novovysočanská 589/7 v k.ú. Vysočany, P9