Přehled přijatých usnesení z 11. zasedání ZMČ Praha 9, ze dne 15. 12. 2020

Přílohy
Vyhlášení grantových programů pro rok 2021
Rozpočtové provizorium finančního hospodaření Městské části Praha 9 v 1. čtvrtletí 2021
Zvýšení rozpočtu Městské části Praha 9 na rok 2020 o dotaci na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství
Zvýšení rozpočtu Městské části Praha 9 roku 2020 o účelovou dotaci pro Sociální služby Praha 9, z.ú.
Poskytnutí dotace SK Praga Vysočany, z.s.
Poskytnutí dotace Divadlu AHA!, o.p.s.
Převod vlastnictví byt. jednotek v bytovém domě Sokolovská 608, v k.ú. Vysočany, Praha 9
Převod vlastnictví byt. jednotek v bytovém domě Na Břehu 567/7, Na Břehu 567/9, Sokolovská 567/306, k.ú. Vysočany, Praha 9
Převod vlastnictví byt. jednotky v bytovém domě Mlékárenská 292, v k.ú. Vysočany, Praha 9
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Kolbenova 650, k.ú. Vysočany, Praha 9
Revokace usnesení ZMČ MČ Praha 9 ve věci prodeje bytové jednotky na adrese Mlékárenská 292/3, k.ú. Vysočany, Praha 9
Povolení splátek dluhu
Prodej pozemků parc.č. 615/21, parc.č. 643/1 a parc.č. 1185/6 v k.ú. Prosek
Úplatné nabytí spoluvlastnických podílů o velikosti 1/2 na pozemcích v k.ú. Střížkov do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9
Úplatné nabytí části pozemku parc.č. 515/2 v k.ú. Střížkov do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9
Odejmutí pozemků v k.ú. Střížkov ve vlastnictví HMP ze svěřené správy MČ Praha 9
Záměr získat do vlastnictví HMP, svěřené správy MČ Praha 9 nemovitosti v k.ú. Vysočany
Svěření pozemku v k.ú. Libeň ve vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 9
Stanovisko Městské části Praha 9 k Aktualizaci č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (na základě Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy v uplynulém období) a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 1650/1, 1650/2, 1650/6, 1655/1, 1655/2, 1655/3, 1655/4, 1655/5, 1656, 1657, vše v katastrálním území Hloubětín, Praha 9, při ulici Poděbradská
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 1813/3, 1813/5, 1813/6, 1813/13, 1813/14,1813/17, 1813/18, 1811/3, vše v katastrálním území Vysočany, Praha 9, při ulici Poděbradská a U Elektry
Návrh na podání žádosti o dotaci z programu „Regionální sportovní infrastruktura“
Zápisy z KV a FV ZMČ P9
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o zapojení finančních prostředků z rozpočtu hl.m.Prahy - dotace na akci Zdravotnická záchranná služba HMP