Přehled přijatých usnesení z 11. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 9.6.2020

Přílohy

Zpráva o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 9 v průběhu roku 2019

Komplexní rozbor hospodaření MČ Praha 9 za rok 2019

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o účel. dotaci na výkon sociální práce

Poskytnutí neinvestičního příspěvku Divadlu GONG na vymalování veřejných prostor Obecního domu

Převod v rámci rozpočtu investic Odboru školství a evropských fondů

Zvýšení rozpočtu Městské části Praha 9 roku 2020 o finanční prostředky na projekt Integrace cizinců ve školách MČ Praha 9

Navýšení rozpočtu Odboru ekonomického

Úprava rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o snížení finančních prostředků na výkon pěstounské péče

Poskytnutí účelového příspěvku ZŠ Novoborská na podporu pomoci v boji proti pandemii COVID 19

Předložení dokončené Urbanistické studie Poděbradská na část transformačního území T3 Nová Harfa v Praze Hloubětín na základě zadání MČ Praha 9

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích parc. č. 1823/25, 1823/4, 1816/1,1809/1,1809/2, 1808/44, 1805/1, 1805/2, 1805/17, 1805/18, 1805/19, 1805/20, 1805/21, 1805/22, 1805/23, 1805/24, 1805/25, 1805/26, 1805/27, 1805/28, při ulici Modrého, katastrální území Vysočany, Praha 9

Změna textu Zásad prodeje bytů z majetku hlavního města Prahy svěřených do správy Městské části Praha 9 oprávněným nájemcům, tzv. privatizace

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Poštovská č.p. 460-462, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Poštovská č.p. 807/11, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Na Břehu 567/7, Na Břehu 567/9, Sokolovská 567/306, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Sokolovská č.p. 608/312, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Klíčovská č.p. 351/2, 352/4, 353/6 a 354/8 v k.ú. Prosek, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.552/73 - č.p.553/71, k.ú. Prosek, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Jablonecká č.p.360/21 - č.p.361/19, k.ú. Střížkov, Praha 9

Individuální stanovení kupní ceny bytu

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k výpůjčce části pozemku parc.č. 2000/1 v k.ú. Vysočany, ve vlastnictví hl.m. Prahy, společnosti Harfa s.r.o.

Schválení záměru prodat pozemek parc.č. 69/2, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez čísla popisného/evidenčního, k.ú. Vysočany

Prodej části pozemku parc.č. 640/37 v k. ú. Prosek

Vydání souhlasu vlastníka objektu Lovosická 440/40 s instalací radiového spoje pro síť MepNet

Změna smlouvy o dílo č.2019/OSM/0173/DDIL "Rekonstrukce historické budovy U Brabců" ze dne 10. 6. 2019, uzavřením dodatku č. 2 mezi ÚMČ Praha 9 a firmou PP 53, a.s.

Převod pozemku od ČR zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových

Uzavření Dohody o změně prohlášení vlastníka k budově čp. 638, ul. Nemocniční, obec Praha, k.ú. Vysočany

Hodnocení žádostí o účasti na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „ZŠ a MŠ Na Balabence – navýšení počtu tříd“

Zpráva o vyřizování stížností, podnětů a petic za I. čtvrtletí 2020

Schválení Smlouvy o převodu práv a povinností z vydaného územního rozhodnutí na stavbu VO U Vysočanského pivovaru

Stanovení platu ředitelce ZŠ Novoborská

Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého Základní školou a Mateřskou školou Na Balabence

Rozdělení účelových dotací určených na podporu nestátních neziskových org. působících na území MČ P9, které dlouhodobě zajišťují organizovanou sportovní výchovu mládeže, Dotační program - SPORT 2020- Provoz a nájmy sportovních zařízení

Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad charitativní akcí Rokytka Charity Challenge

Roční účetní závěrka spol. Poliklinika Prosek a.s.

Návrhy termínů konání jednání Rady MČ Prahy 9 a zasedání Zastupitelstva MČ Prahy 9 na II. pol. 2020

Odejmutí nemovitých věcí v k.ú. Vysočany ve vlastnictví hl.m.Prahy ze správy MČ Praha 9