Přehled přijatých usnesení z 11. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 28.5.2019

Přílohy

Zvýšení rozpočtu Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy o finanční prostředky na projekt Integrace cizinců na MČ Praha 9

Pohledávka za obchodní společností UNO CENTER, s.r.o.

Schválení účetní závěrky Městské části Praha 9 za rok 2018

Úprava seznamu nedokončených investic

Úprava v rámci rozpočtu Odboru životního prostředí a dopravy

Navýšení rozpočtu Oddělení kultury, mládeže a tělov.a navýšení rozpočtu HČ

Navýšení rozpočtu výdajů Servisu informačních technologií

Revokace usnesení č. Us RMČ 154/19 ze dne 2.4.2019, uzavření smlouvy o nájmu NP - neb.jednotky č. 564/101 v 1.NP domu čp. 564, ulice Vysočanská č. or. 57, Praha 9, k.ú. Prosek

Schválení textů dokumentů na realizaci prodeje bytových jednotek v bytovém domě Kolbenova č.p. 650 v k.ú. Vysočany

Schválení textů dokumentů na realizaci prodeje bytových jednotek v bytovém domě Kurta Konráda č.p. 567 v k.ú.Libeň

Povolení splátek dluhu na nájemném a úroku z prodlení

Individuální stanovení kupní ceny bytu

Uzavření pachtovní smlouvy za účelem zajištění správy a provozování parkoviště se společností Property Sokolovská, s.r.o., se sídlem Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha

Prodloužení nájmu bytu a skončení nájmu bytu

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 433/1, parc.č. 1934/1, parc.č. 1934/2, parc.č. 1934/5 a parc.č. 1934/6 vše v k.ú. Vysočany v rámci akce "Veřejné osvětlení komunikace parc.č. 1934/5, Praha 9 - Vysočany" pro spol. CRESCON DELTA,s.r.o.

Uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků parc.č. 437/2 a 1934/1 v k.ú. Vysočany, se společností CRESCON DELTA,s.r.o, IČ 28988094, se sídlem Procházkova 1192/3,Podolí, 147 00 Praha 4

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 1726/25 o výměře cca 3 190 m2 v k.ú. Vysočany, ve vl. hl.m. Prahy Ministerstvu obrany ČR

Podání žádosti o dotaci z fondu HMP - 2% na umění

Udělení plné moci Mgr. Františku Steidlovi a podání žaloby na určení vlastnictví bytu - jednotky č. 550/4 v budově č.p. 550 a 551 v k.ú. Prosek

Schválení stanoviska MČ P9 k úplatnému převodu částí pozemku parc. č. 985/1 o výměře cca 145 m2 a cca 45 m2 v k.ú. Vysočany, ve vlastnictví hl.m. Prahy společnosti Podkovářská s.r.o

Vydání souhlasu s postoupením smluv ze společnosti CRESCON DELTA, s.r.o., IČ: 28988094, na společnost Neocity O2, s.r.o., IČ: 08088438

Uzavření smlouvy o postoupení pohledávky a smlouvy o nájmu prostorů sloužících k podnikání v objektu čp. 816 a souvisejících pozemků v k.ú. Prosek, v Parku Přátelství, v Praze 9, s firmou Kozička s.r.o., se sídlem Kozí 918/1, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČO: 05147336

Zpráva o vyřizování stížností, podnětů a petic za I. čtvrtletí 2019

Stanovení platu Mgr. Terezy Hlávkové, zastupující dočasně v plném rozsahu ředitelku ZŠ Novoborská

Schválení kapacit mateřských škol pro školní rok 2019/2020

Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad akcí Sportovní den se Smíšky, která se uskuteční 18. 6. 2019 v Parku Podviní

Schválení změny termínu charitativní akce Rokytka Charity Challenge, která se nově uskuteční 6. 10. 2019 na Fitness stezce Rokytka

Schválení žádosti o partnerské spolupráci Městské části Praha 9 s mezinárodním festivalem MAŽIF, který se uskuteční v termínu 23. 3. 2020 až 7. 4. 2020

Organizační změny v Úřadu městské části Praha 9

Jednací řád Výborů Zastupitelstva MČ Praha 9

Návrhy termínů konání RMČ a ZMČ v II. pol. 2019

Svolání 5. zasedání ZMČ Praha 9, vč. návrhu pořadu zasedání

Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou KH Servis

Uzavření smlouvy o výpůjčce za účelem umístění zařízení inteligentního monitorovacího sytému NUMERI MČ Praha 9 se společenstvím vlastníků jednotek Vysočanská 554-555

Uzavření smlouvy o výpůjčce za účelem umístění zařízení inteligentního monitorovacího sytému NUMERI MČ Praha 9 se společenstvím vlastníků jednotek Jablonecká 420-409, 713, 714

Uzavření smlouvy o výpůjčce za účelem umístění zařízení inteligentního monitorovacího sytému NUMERI MČ Praha 9 se společenstvím vlastníků jednotek domu Jablonecká 715/9

Uzavření smlouvy o výpůjčce za účelem umístění zařízení v rámci projektu MKDS MČ P9 se společenstvím vlastníků jednotek Jablonecká 420-409, 713, 714

Uzavření Smlouvy o výpůjčce části pozemku parc.č. 1808/1 v k.ú. Vysočany mezi MČ Praha 9 a společností GVM-elements s.r.o.