Přehled přijatých usnesení z 10. jednání rady MČ Praha 9 ze dne 26.5.2020

Přílohy

Vrácení části státního příspěvku na výkon pěstounské péče

Účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných Městskou částí Praha 9 za rok 2019

Prominutí místního poplatku z pobytu

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o finanční prostředky na zabezpečení výkonu agendy sociálně - právní ochrany dětí

Podpora Sportovního klubu vozíčkářů Praha - 18. ročník benefičního florbalového turnaje

Schválení účetní závěrky Městské části Praha 9 za rok 2019

Vrácení části dotace poskytnuté MŠ Litvínovská v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ

Prodloužení nájmu bytu, podání žaloby na vyklizení bytu, informaci o nesplnění podmínek pro přechod práva nájmu a informace o splnění podmínek pro přechod práva nájmu

Odpis nevymožitelných pohledávek do 100.000 Kč

Uzavření smlouvy o výpůjčce na pronájem části pozemku parc.č. 438/5, k.ú. Vysočany, Praha 9, o výměře 18 m2 za účelem umístění demontovatelné restaurační předzahrádky

Uzavření dohody o skončení nájmu nebytové jednotky – garáže č. 856/418 v objektu čp. 856, ulice Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek ke dni 31.5.2020

Hodnocení žádostí o účast na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "ZŠ a MŠ Na Balabence - navýšení počtu tříd"

Schválení kapacit mateřských škol pro školní rok 2020-2021

Návrh na řešení stížnosti na ředitelku MŠ Kytlická

Schválení Smlouvy o výrobě pořadu a poskytnutí licence

Schválení kulturních, sportovních akcí Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy na rok 2020

Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad 18. ročníkem benefičního florbalového turnaje firem

Povolení výjimky ze zákazů stanovených obecně závaznou vyhláškou č.6/2001 Sb. hl. m. Prahy, o ochraně veřejné zeleně

Umístění restaurační předzahrádky Bela v Rumburské ulici na pozemku č. 496/92 k.ú. Střížkov

Řešení situace ve sportovním areálu "SK PROSEK PRAHA"

Jmenování člena představenstva spol. Polikliniky Prosek, a.s.

Svolání 9. zasedání ZMČ Praha 9, vč. návrhu pořadu zasedání