Přehled přijatých usnesení z 10. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 25.5.2021

Přílohy
Udělení souhlasu k přenechání předmětu pachtu společnosti Devátá rozvojová a.s.
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2021 o účelovou dotaci na projekt Europe For Citizens, Strand 2: WeAccess
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Servisu informačních technologií
Navýšení rozpočtu běžných výdajů kapitoly Bezpečnost
Převod z rozpočtu výdajů Odboru správy majetku na poskytnutí příspěvků školám na PCR testy a na posílení rezervy rozpočtu MC Praha 9
Navýšení rozpočtu výdajů Odboru správy majetku na kamerový systém
Výběr nejvhodnější nabídky na akci "Parkovací dům u Polikliniky Prosek"
Změna Smluv o nájmu č. č. 191/2000, č. 193/2000, č. 194/2000, č. 195/2000 a č. 196/2000 ze dne 7. 9. 2000 ve znění Dodatků č. 1-6 uzavřením Dodatků č. 7 mezi MČ Praha 9 a společností CETIN a.s., IČO:4084063
Individuální stanovení kupní ceny bytu
Udělení výjimky ze "Zásad pronajímání bytů MČ Praha 9" xxxxx, uzavření nájemní smlouvy k bytu s xxxxx, uzavření nájemní smlouvy k bytu a skončení nájmu bytu s xxxxx, manžely xxxxx, prodloužení nájmu bytu s xxxxxxx
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 3894/1 v k.ú. Libeň v rámci akce "PODVINNÝ MLÝN, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA" pro spol. Pražská plynárenská, a.s.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke směně pozemků v k.ú. Střížkov, a to části pozemku parc. č. 76/23 o výměře cca 25 m2 ve vlastnictví xxxxx za část pozemku parc. č. 76/2 o výměře cca 25 m2 a část pozemku parc.č. 76/2 k.ú. o výměře cca 25 m2 ve vlastnictví HMP
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k pachtu/pronájmu pozemků, a to pozemku parc.č. 1248, parc.č. 1633/3, parc.č. 1658/2, parc.č. 1767, parc.č. 1768, parc.č. 1773/1, parc.č. 1773/2, parc.č. 1775, parc.č. 1778, parc.č. 1780, parc.č. 1781 a parc.č. 2000/1, všechny v k.ú. Vysočany ve vlastnictví hl.m. Prahy Zahrádkářské osadě Mezitratí z.s.
Uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci a o zřízení dočasné stavby mezi MČ Praha 9 a panem xxxxxx, na dobu neurčitou
Souhlas s umístěním sídla společnosti pro pana Dmitryho Kuzmina, IČO: 09481982, na adrese U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9
Přijetí opatření ke zmírnění ekonomických důsledků z důvodu omezení šíření nemoci COVID-19 pro nájemce částí pozemků s využitím sezonních restauračních předzahrádek
Uzavření smlouvy o budoucí pachtovní smlouvě k pozemkům v k.ú. Vysočany se společností Devátá rozvojová a.s., se sídlem Jablonecká 322/70, Praha 9, PSČ 190 00, IČO: 27944603
Schválení kapacit mateřských škol pro školní rok 2021-2022
Odměny ředitelů základních a mateřských škol zřízených Městskou částí P9
Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého MŠ a ZŠ Prahy 9
Převod v rámci rozpočtu hospodářské činnosti na opravy budovy ZŠ Novoborská
Zpráva o vyřizování stížností, podnětů a petic za I. čtvrtletí 2021
Schválení odměny Martině Fialové, ředitelce Divadla Gong - kulturního a vzdělávacího společenského centra
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad 7. ročníkem kulturního festivalu Open House Praha
Schválení Smlouvy o výrobě pořadu a poskytnutí licence
Vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku
Svolání 13. zasedání ZMČ P9, vč. návrhu pořadu zasedání
Návrhy termínů konání jednání RMČ P 9 a zasedání ZMČ P9 na II. pol. 2021
Připomínky MČ Praha 9 ke změnám Z3385, Z3388, Z3389 a Z 3394 vlny 20 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
Informace o testování RT-PCR na přítomnost COVID 19 v ZŠ zřizovaných MČ P9
Odpověď na Petici - nesouhlas s rozšířením ZPS v ul. Svémyslická
Stanovení podmínek na zhotovení "Ověřovací studie pro základní školu U Elektry II"
Povolení splátek vyúčtování služeb p. xxxxxx