Přehled přijatých usnesení z 10. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 24.5.2022

Přílohy
Převod mezi fondy ZŠ Litvínovská 600
Poskytnutí účelového příspěvku ZŠ Litvínovská 600
Účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 9 za rok 2021
Úprava rozpočtu výdajů Odboru správy majetku
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2022 o finanční prostředky na zabezpečení výkonu agendy sociálně - právní ochrany dětí
Úprava rozpočtu investičních akcí
Změna nájemní smlouvy č. NAN/OSM/29/2008 dodatkem č. 6
Povolení splátek vyúčtování služeb xxxxx
Podání žaloby na vyklizení bytové jednotky xxxx a udělení plné moci Mgr. Františku Steidlovi
Změna nájemní smlouvy č. P9SOR/21638 ze dne 10.7.2002, ve znění pozdějších dodatků č.1 až č.6, mezi MČ Praha 9 a společností CETIN a.s. označenou jako Dodatek č.7
Uzavření dohody o zániku zástavního práva k bytové jednotce xxx v k.ú. Prosek a o narovnání mezi MČ Praha 9 jako zástavcem a paní xxx jako zástavním věřitelem
Zařazení bytových jednotek do výběrového řízení na pronájem bytů za smluvní nájemné
Schválení přijetí věcného daru od Rady rodičů pro MŠ Pod Krocínkou
Schválení "Smlouvy o financování projektu v rámci OP Praha - Pól růstu ČR „ Modernizace odborných učeben ZŠ Balabenka a ZŠ Špitálská“registr. č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002164
Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého mateřskou a základní školou
Výběr nejvhodnější nabídky na akci "ZŠ Novoborská - oprava šaten a kabinetu TV"
Odměny ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných MČ P9
Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého Divadlem Gong - kulturním a vzdělávacím společenským centrem
Schválení Kupní smlouvy na nákup mobilního podia typu Cargo E 27,6 o velikosti 6 x 6m s příslušenstvím
Schválení Smlouvy o výrobě pořadu a poskytnutí licence
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad projektem výstavy s názvem " Jindřich Otta z Losu - šlechtic své doby"
Svolání 18. zasedání ZMČ Praha 9, vč. návrhu pořadu zasedání
Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování s Českou poštou, s.p. IČ: 47114983
Dodatek č. 1 k darovací smlouvě v rámci humanitární pomoci občanům Ukrajiny se společností IKEA ČR, s.r.o.
Vrácení části dotace poskytnuté MŠ U Nové školy z OPPPR na projekt Multikulturní šablony III pro MŠ U Nové školy
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad světovou premiérou iMUCHA Show
Souhlas se vznikem majetkové účasti společnosti Poliklinika Prosek
a.s. v akciové společnosti A PLAZMA a.s., souhlas s uzavřením Dohody
o výkonu akcionářských práv a smlouvy o podnájmu prostor sloužících
k podnikání