Přehled přijatých usnesení z 10. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 21.5.2024

Přílohy
Komplexní rozbor hospodaření MČ Praha 9 za rok 2023
Vrácení nedočerpané dotace přijaté v rámci projektu UNICEF - pomoc uprchlíkům
Schválení účetní závěrky Městské části Praha 9 za rok 2023
Účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných MČ P9 za rok 2023
Přijetí finančního příspěvku od společnosti Polygon BC, a.s.
Záměna zdrojů financování výdajů v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny - kompenzace ze SR MF ČR
Úprava rozpočtu investic Odboru správy majetku v hlavní a hospodářské činnosti
Poskytnutí finanční podpory Athletic Clubu Sparta Praha, z.s. formou dotace
Vyúčtování dotace přijaté z programu NSA21 - Regionální infrastruktura
Navýšení rozpočtu výdajů Odboru dopravy
Poskytnutí příspěvku ZŠ Špitálská na náklady spojené s rekonstrukcí učebny přírodopisu
Schválení stanoviska ke vstupu na pozemky v k.ú. Střížkov a Prosek v rámci akce "Praha 18 – Letňany, obnova k VN a opto TR 9983 – RS 1750" pro spol. PREdistribuce a.s.
Změna Smlouvy o právu umístění reklamního zařízení č. 2023/OSM/0150/ONAP/ze dne 16.8.2023, označenou jako Dodatek č.1 se společností VIADUCTO s.r.o., IČO: 26434920
Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 437/2 v k.ú. Vysočany, se společností Property Sokolovská, s.r.o, IČO: 03633039
Prodloužení nájmu bytu/bytové jednotky xxx
Podání žaloby na vyklizení a odevzdání bytové jednotky na xxx a udělení plné moci Mgr. Františku Steidlovi
Ukončení Smlouvy o nájmu bytu dohodou s xxx
Záměr úplatného nabytí nemovitých věcí do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy městské části Praha 9
Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 1927/10 a pozemku parc. č. 12/2 v k.ú. Vysočany, se společností PP 53 a.s., IČO: 29011299
Svěření nemovitých věcí v k.ú. Hrdlořezy, Střížkov, Prosek a Letňany ve vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 9
Uzavření Smlouvy o příspěvku investora k rozvoji veřejné infrastruktury mezi společností FH Development s.r.o. a MČ Praha 9
Uzavření Smlouvy o směně nemovitých věcí a o příspěvku investora k rozvoji veřejné infrastruktury mezi společností Cheper real, a.s. a MČ Praha 9
Revokace usnesení Zastupitelstva MČ Prahy 9, jimiž byly schváleny v letech 2007-2013 záměry prodeje bytových jednotek z majetku hl. m. Prahy, svěřené správy MČ Praha 9 jejich oprávněným nájemcům
Stanovení platů novým ředitelům MŠ a ZŠ zřizovaných MČ P9 s účinností od 1.7.2024
Zpráva k centralizovanému nákupu elektrické energie na rok 2027
Schválení Organizačního řádu ÚMČ Praha 9 s promítnutými organizačními změnami
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad akcí "Vykročte s Ligou ke zdraví", která se koná dne 18. září 2024 v Parku Přátelství, Praha 9 Prosek
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad akcí "galavečer bojových sportů Heroes gate 29", která se koná dne 14. června 2024 v prostorách areálu UNYP arény Podvinný mlýn, Praha 9 Libeň
Udělení ocenění významným osobnostem Městské části Praha 9
Schválení odměny ředitelce Divadla Gong - kulturního a vzdělávacího společenského centra
Návrhy termínů konání RMČ a ZMČ P9 v II. pol. 2024
Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi společnostmi Harfa District a.s., Harfa BC C s.r.o., Bestsport, a.s. a MČ P9
Uzavření Smlouvy o příspěvku investora k rozvoji veřejné infrastruktury a o spolupráci mezi společností STRM Beta, a.s., Vysočany Office, a.s. a MČ Praha 9