Přehled přijatých usnesení z 10. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 14.5.2019

Přílohy

Vrácení části státního příspěvku na výkon pěstounské péče

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o účelovou dotaci na projekt EU URBACT: Procure

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o účelovou dotaci na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním doplňovacích voleb do Senátu PČR v roce 2019

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o účelovou dotaci v rámci Grantového programu hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o finanční prostředky na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti

Zrušení usnesení Rady MČ Praha 9 č. Us RMČ 111/19 ze dne 19.3.2019

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů roku 2019 o účelovou dotaci na realizaci protidrogové prevence na místní úrovni v rámci Grantového programu pro oblast adiktologických služeb

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o prostředky k financování projektů v oblasti prevence kriminality

Navýšení rozpočtu Oddělení Kultury, mládeže a tělovýchovy

Změna přílohy OZV 10/2015 Sb., hl.m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji pozemků parc. č. 2110/12 o výměře 253 m2 a parc. č. 2110/14 o výměře 26 m2, oba v k.ú. Hloubětín, ve vlastnictví hl.m. Prahy

Vydání nesouhlasného stanoviska k prodeji pozemků vedených na LV č. 291/Sepekov (747602)ve vlastnictví HMP, svěřených do správy MČ Praha 9

Uzavření dohody o skončení nájmu nebytových prostorů Jablonecká 322/72, Praha 9 s ČSSD, IČ: 00409171, ke dni 30. 6. 2019

Uzavření nájemních smluv k bytům

Individuální stanovení kupní ceny bytu

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 368, parc.č. 369/2 a parc.č. 369/3 vše v k.ú. Vysočany v rámci akce "Rekonstrukce sběrače CCIIA, Praha 9" pro Pražskou vodohospodářskou společnost, a.s., zast. spol. KO-KA s.r.o.

Vydání nesouhlasného stanoviska k pronájmu části pozemku parc.č. 3079/13 v k.ú. Libeň

Vydání souhlasného stanoviska k záboru části pozemku parc. č. 1123/1 o výměře 150 m2 v k. ú. Prosek

Souhlas s navýšením kapacity soukromé Základní školy a mateřské školy Basic Praha o.p.s.

Pověření člena Zastupitelstva Městské části Praha 9 funkcí oddávajícího

Přerozdělení úkolů z přijatých usnesení 4.zasedání ZMČ P9

Uzavření smlouvy o dílo na zhotovení "Urbanistické studie na část transformačního území T3 Nová Harfa v Praze Hloubětíně", mezi MČ Praha 9 a společností m4 architekti s.r.o. IČ: 27594874

Připomínky k předloženému návrhu novely obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy

Schválení Záštity starosty MČ Praha 9 nad galavečerem bojových sportů Heroes gate 22

Pověření Ing. Gollera, pověřeného vedením Odboru správy majetku zastupováním MČ P9 na zasedání shromáždění členů Společenství domu Lovosická 856, Praha 9