Přehled přijatých usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 9.1.2024

Přílohy
Navýšení rozpočtu investic Odboru správy majetku na zřízení kamerového bodu na objektu ZŠ Špitálská
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2023 o účelovou dotaci na projekt AGORA
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2023 o účelovou dotaci na projekt FUTURE
Záměna zdrojů financování výdajů v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny - kompenzace ze SR
Uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce s MŠ Kytlická
Prodloužení nájmu bytové jednotky/bytu xxx
Podání výpovědi smlouvy o nájmu nebytové jednotky v domě čp. 856, ulice Lovosická, Praha 9, č. NAN/OSM/358/2011 ze dne 13.9.2011, xxx
Uzavření Smlouvy o poskytování reklamního prostoru mezi společností Premium OOH, a.s. a MČ Praha 9
Schválení souhlasu MČ Praha 9 jako vykonavatele práv vlastníka k pozemku parc. č. 1395/1 v k.ú. Vysočany s dočasnou stavbou garáže ve vlastnictví xxx
Změna Smlouvy o výpůjčce ze dne 19.10.2006 uzavřením Dodatku č.2, mezi MČ Praha 9 a spolkem Junák - český skaut, středisko Prosek Praha, z. s., IČO 41690036, se sídlem Na vyhlídce 411/36, P9
Odstoupení od Smlouvy o nájmu ze dne 25.06.2009, uzavřené mezi společností Bytostav s.r.o., IČO: 49243420 a MČ Praha 9, IČO: 00063894, pro její podstatné porušení dle ust. § 2002 odst. 1 OZ
Úprava platu ředitelce MŠ a řediteli ZŠ a MŠ
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad „Sportovním projektem pro mládež od 6 - 12 let“, který se uskuteční dne 9. 3. 2024 v UNYP ARÉNĚ Podvinný mlýn, Praha 9 Libeň
Schválení Smlouvy o dílo na vyhotovení kroniky Městské části Praha 9 za rok 2024
Schválení Smlouvy o spolupráci při prezentaci MČ Praha 9 ve vztahu k veřejnosti
Jmenování Bc. M.Gebauera členem Komise bezpečnostní a prevence kriminality RMČ P9
Centralizovaný nákup elektrické energie na rok 2025 - 2026 prostřednictvím komoditní burzy PXE, a.s.
Uzavření Smlouvy o Roznášce informačních a propagačních materiálů s Českou poštou s.p.
Návrh na přijetí partnerství v projektu EU Interreg Danube Transnational Programme: "eDigiStars"
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu zkráceným postupem na základě podkladové studie při ul. K Žižkovu a drážním tělesu