Přehled přijatých usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 12. 1. 2021

Přílohy
Vydání souhlasného stanoviska ke stavbě "Revitalizace bytového domu Mlékárenská 437" dle projektové dokumentace z 9/2020 zpracované spol. REBU-stav s.r.o.,Chlumecká 1539, 198 00, Praha, IČO: 28950291
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 515/29 v k.ú. Střížkov v rámci akce "Optická trasa pro připojení SITE A9LOV - Střížkov (ACR 202002523)" pro spol. VODAFONE Czech Republic a.s., zast. spol. ProtelPro, spol. s r.o.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 1825/4 v k.ú. Vysočany v rámci akce "PODKOVÁŘSKÁ - NOVÝ kNN, PRAHA 9 - VYSOČANY, ul. Podkovářská" pro spol. PREdistribuce, a.s., zast. spol. Energo Praha spol. s r.o.
Rozhodnutí o neudělení výjimky k prodeji bytu
Nevyhovění námitkám proti výpovědi z nájmu bytu
Povolení splátek dluhu
Uzavření nájemní smlouvy k bytu a prodloužení nájmu bytu
Uzavření příkazní smlouvy mezi Městskou částí Praha 9 a společností TOMMI-holding, spol. s r.o. na realizaci prodeje bytových jednotek v bytových domech Skloněná 549, Novovysočanská 589, Sokolovská 570 v k.ú. Vysočany, obci hl. m. Prahy
Odstoupení od smlouvy o dílo č. 2019/OSM/0578/DDIL ze dne 10. 12. 2019
Schválení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku "Garážový dům Poliklinika Střížkov - zhotovení projektové dokumentace"
Uzavření pachtovní smlouvy k budově Jablonecká 723/4, Praha 9, Prosek, se společností Devátá rozvojová a.s., se sídlem Jablonecká 322/70, Praha 9, PSČ 190 00, IČO: 27944603
Navýšení rozpočtu investic
Zpráva o vyřizování stížností, podnětů a petic za III. čtvrtletí 2020
Stanovení platů ředitelů MŠ a ZŠ zřizovaných MČ Praha 9 od 1. 1. 2021
Výběr dodavatele - "Zajištění technologické a aplikační podpory provozu ICT infrastruktury úřadu"
Uzavření Dodatku č. 6 s nájemcem Česká republika - Úřad práce hl. m. Praha
Přerozdělení úkolů z přijatých usnesení 11. zasedání ZMČ P9
Schválení žádosti o změnu účelu čerpání a posunutí vyúčtování účelové dotace smlouva č. 2020/OE/0017/DDOT sportovního klubu Spartak Hrdlořezy, z.s.
Schválení záměru na podání žádosti o dotaci HMP "Program otevírání hřišť a prevence sociálního vyloučení pro MČ HMP pro rok 2021"
Stanovisko Městské části Praha 9 k Aktualizaci č. 5 Územně analytických podkladů hl. m. Prahy 2020