Přehled přijatých usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 11.1.2022

Přílohy
Uzavření smlouvy o nájmu nebytové jednotky - garáže č.3 na pozemku parc.č. 3215/7, k.ú. Libeň umístěné ve vnitrobloku za domem Drahobejlova 1601/35 v P9
Změna smlouvy č. 2021/OSM/0174/ONAN o nájmu nebytové jednotky č. 781/102 v budově č.p. 781, ulice Nemocniční č.o. 14, k.ú. Vysočany, ze dne 02.08.2021 mezi MČ Praha 9 a paní Nataliyí Fizer Niklovou, IČO: 28908678, uzavřením Dodatku č.1
Účetní odpis nedobytné pohledávky za bývalým nájemcem nebytové jednotky - garáže, Lovosická 856/451, Praha 9 – Prosek
Účetní odpis nedobytné pohledávky za bývalým nájemcem nebytových prostor Vysočanská 550/77, Praha 9 - Prosek
Schválení smlouvy o spolupráci a uzavření budoucí smlouvy o provozování plynárenského zařízení se společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
Stanovení platů ředitelům ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 9 s účinností od 1.1.2022
Organizační změny v počtu systemizovaných míst Úřadu městské části Praha 9
Schválení Smlouvy o dílo na vyhotovení kroniky Městské části Praha 9 za rok 2022
Schválení Smlouvy o spolupráci při prezentaci MČ Praha 9 ve vztahu k veřejnosti
Uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2017/OVS/0026/DDIL se společností Český Domov Media House s.r.o.
Pronájem, případně pacht stavebních objektů v prodloužené části parku Přátelství, parc. č. 500/104, 500/194, 500/106 v k.ú. Střížkov
Návrh na zadání veřejné zakázky na služby RT-PCR testování žáků ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 9 na přítomnost viru SARS-CoV-2 - služby zdravotnické laboratoře