Přehled přijatých unsesení ze 6. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 22.3.2022

Přílohy
Rozpočtová opatření v rámci rozpočtu Odboru ekonomického, Odboru školství a evropských fondů, Odboru správy majetku a Odboru výstavby a územního rozvoje
Limit počtu pracovníků a rozpočet mzdových prostředků na rok 2022
Příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 9 - rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024
Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů roku 2022 o účelovou dotaci na realizaci protidrogové politiky na místní úrovni v rámci Programu adiktologických služeb
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2022 o účelovou dotaci na údržbu plastik
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2022 o účelovou dotaci na projekt AGORA
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2022 o fin. prostředky na výkon pěstounské péče
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2022 o účelovou dotaci z EU na projekt KeyToEU
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 575/19 a parc.č. 575/20 vše v k.ú. Prosek v rámci akce "OS PROSEK - NAD KROCÍNKOU - DOMY B1+B2, B3+B4" pro spol. PROSEK Development, a.s.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 500/7 v k.ú. Střížkov v rámci akce "Bytový dům ZELENÁ VYHLÍDKA" pro spol. ODIN Investment, a.s.
Změna smlouvy č. 2017/OSM/0339/ONAN o nájmu nebytové jednotky č. 361/101 v budově č.p. 361, ulice Jablonecká č.o. 19, k.ú. Střížkov, ze dne 31. 10. 2017 mezi MČ Praha 9 a paní Lenkou Ležalovou, IČO: 03916774, označenou jako Dodatek č.1
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k žádosti o směnu pozemků, a to části pozemku parc.č. 537/1 k.ú. o výměře cca 1000 m2 k.ú. Střížkov Praha 8 ve vlastnictví SJM xxxxxx za pozemek parc.č. 558/2 k.ú. Střížkov Praha 9 ve vlastnictví HMP
Podání výpovědi z nájmu bytu s dvouměsíční výpovědní dobou xxxx
Uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí v k.ú. Vysočany mezi HMP a MČ P9
Změna Nájemní smlouvy č. 2017/OSM/0262/ONAP ze dne 20.9.2017, ve znění Dodatku č. 1., označenou jako Dodatek č. 2 a schválení souhlasného stanoviska MČ Praha 9 k dočasnému užívání stavby čerpací stanice ve vlastnictví společnosti ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o., IČO:027597075
Uzavření dohody o skončení Smlouvy o nájmu na NJ č. 967/103 v domě č.p. 967, ul. Sokolovská č.o.187, Praha 9, s Nikolou Koretzovou, IČO: 08748128, ke dni 31.03.2022
Přerozdělení úkolů z usnesení 16. zasedání ZMČ P9, konaného dne 8.3.2022
Schválení Zásad používání a tvorby zaměstnaneckého fondu MČ P9 na rok 2022
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad 3. ročníkem pop kulturního festivalu Comic-Con Prague 2022
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad Finále play-off extraligy v badmintonu
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad akcemi Domu dětí a mládeže Praha 9 konané na území MČ Praha 9
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad regionálními koly formací taneční tour CZECH DANCE MASTERS 2022
Jmenování člena dozorčí rady společnosti Poliklinika Prosek a.s.