Poskytnutí informací ve věci vydání povolení ke kácení dřevin na pozemcích parc. č. 1952 a 1207/8, k. ú. Vysočany