Poplatek za komunální odpad a pravidelný odvoz bioodpadu zdarma od 1.1.2022

S účinností od 1. ledna 2022 vstupuje v platnost nová obecně závazná vyhláška č. 17/2021 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, a zároveň dochází ke změně systému správy poplatku za komunální odpad. Tato vyhláška je reakcí na novou národní legislativu týkající se nakládání s odpady. Zároveň k 31. prosinci 2021 zaniká možnost stávajícího způsobu zpoplatnění komunálního odpadu dle původní právní úpravy.

Nový poplatek svou konstrukcí z velké části odpovídá poplatku dosud zavedenému. Plátcem poplatku nadále zůstává vlastník nemovité věci, resp. společenství vlastníků jednotek. Poplatníkem poplatku je fyzická osoba mající v nemovité věci bydliště, nebo vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.

Přes podobnost obou poplatků je nově poplatek stanoven jednotnou sazbou 0,50 Kč za litr objednané sběrné nádoby na směsný komunální odpad. Výše poplatku bude vypočítána na základě celkového počtu objednaných litrů sběrné nádoby u konkrétního objektu, tedy dle kapacity nádoby, a počtu svozů v poplatkovém období, kterým je kalendářní rok. Nastavením jednotné sazby za 1 litr sběrné nádoby stejnou sazbu, bez ohledu na typ zástavby na území města.

Dále dochází k druhé významné změně vyplývající z nového systému poplatků za odpad. Od 3. ledna 2022 je možné bezplatně objednat nádobu na biologicky rozložitelný rostlinný odpad (dosud byl svoz bioodpadu zpoplatněn). K objednání je možné využít formulář na webových stránkách hlavního města. Zde jsou i podrobnější informace o tom, jaký odpad do nádoby patří a nepatří či vysvětlení, kdy je třeba opatřit tuto nádobu zámkem a jak. Pro plátce, kteří již tuto službu využívají, bude bezplatná od 1. ledna 2022. Případnou zanášku a vynášku nádob na bioodpad zajistí svozová společnost bezplatně až do vzdálenosti 15 metrů, tedy stejně jako u sběrných nádob na směsný komunální odpad.

Vedle papíru, skla, plastů, kovů, nápojových kartónů a olejů město nabízí možnost třídit i rostlinný bioodpad. Lze však dále snížit množství vyprodukovaného směsného odpadu, snížit tím četnost svozu nádob na směsný odpad, a tedy i výši poplatku, který se za odpad platí.

Zástupci bytové zástavby, která má v rámci objektu zřízeny vhodné prostory pro umístění nádob na tříděný odpad, mohou i nadále žádat příslušný úřad své městské části o bezplatné přistavení sběrných nádob ke třídění využitelných složek komunálního odpadu do vnitrobloku či jiných prostor v rámci domu. U těchto sběrných nádob hl. m. Praha hradí i služby spojené s jejich zanášením a vynášením až do vzdálenosti 50 metrů od místa, kde jsou tyto nádoby na odpad umístěny. Formulář je přiložený k článku.

V zájmu zjednodušení přechodu na nový systém správy poplatku je splatnost poplatku stanovena obdobně jako dosud, tedy do 15. června za období od 1. ledna do 30. června a do 15. prosince za období od 1. července do 31. prosince.

V souvislosti se změnou systému správy poplatku není nutné správci poplatku doručovat žádné dokumenty, plátci poplatku registrovaní ke stávajícímu poplatku budou k novému poplatku automaticky přihlášeni. Evidované žádosti o zasílání rozpisů poplatku prostřednictvím e-mailu zůstávají i nadále v platnosti.

Číslo účtu hl. m. Prahy pro platby poplatku 90018-5157998/6000 (PPF banka) zůstává stejné.

Všem plátcům poplatku bude v návaznosti na uvedené změny přidělen nový variabilní symbol pro platby poplatku, který bude uveden v dalším pravidelném rozpisu poplatku za první pololetí roku 2022. Původní variabilní symbol lze nadále využít pouze pro platby poplatku za komunální odpad za období do 31. prosince 2021. Plátci, kteří hradí poplatek formou inkasní platby, budou v dostatečném předstihu před splatností informováni o nově přiděleném variabilním symbolu tak, aby mohli upravit souhlas s inkasem u poskytovatele platebních služeb.

Další informace o poplatku jsou na portálu hl. m. Prahy, kde se nachází kalkulačka, pomocí které je dle zadaných konkrétních údajů možné spočítat výši poplatku dle nové vyhlášky, nebo na Portálu Pražana.

Přílohy